Template
Template Template
Template Čtvrtek, 09 únor 2023 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Xenical tablety - přípravek vám pomůže snížit hmotnost E-mail
Hodnocení čtenářů: / 159
SlabéVynikající 

Image        Léky - Xenical 120mg tablety

   
Xenical je přípravek pro léčbu obezity.  Nesnižuje chuť k jídlu.  
Je to účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor enzymů zažívacího ústrojí nazývaných lipázy.  Inaktivovaný enzym není schopen štěpit tuk obsažený ve stravě a tím odchází zhruba 30% tuku z Vámi snědeného jídla střevem nestráveno.  Vaše tělo tak nemůže využít tento tuk jako zdroj energie a přeměnit jej na tukovou tkáň.  Tímto způsobem Vám přípravek pomůže snížit Vaši hmotnost.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis. 

 

Výrobce léku
Roche SpA, Via Morelli 2, Segrate, Itálie.

Účinná léčivá látka
Léčivou látkou je orlistat 120 mg.

Pomocné látky
Tobolka dále obsahuje - mikrokrystalickou celulózu, sodnou sůl karboxymetylškrobu, povidon, natrium-lauryl-sulfát sodný a mastek.  Obal tobolky se skládá ze želatiny, indigokarmínu (E132) a oxidu titaničitého (E171) a jedlého tiskařského inkoustu.

Popis přípravku
Xenicalové tobolky mají tyrkysovou barvu s potiskem "ROCHE XENICAL 120".

Charakteristika léku
Xenical je přípravek pro léčbu obezity.  Nesnižuje chuť k jídlu.  
Je to účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor enzymů zažívacího ústrojí nazývaných lipázy.  Inaktivovaný enzym není schopen štěpit tuk obsažený ve stravě a tím odchází zhruba 30% tuku z Vámi snědeného jídla střevem nestráveno.  Vaše tělo tak nemůže využít tento tuk jako zdroj energie a přeměnit jej na tukovou tkáň.  Tímto způsobem Vám přípravek pomůže snížit Vaši hmotnost.  
Pokles tělesné hmotnosti dosažený při léčbě přípravkem Xenical může u některých pacientů vést k oddálení rozvoje diabetu 2. typu.

Použití léku
Xenical je určen k léčbě obezity ve spojení s mírnou nízkokalorickou dietou.

Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xenical užívat  
Neužívejte Xenical:  
- Jestliže jste přecitlivělí(á) (alergický(á) na orlistat nebo jiné složky obsažené v přípravku Xenical.  
- Jestliže trpíte chronickým malabsorpčním syndromem (nedostatečným vstřebáváním živin z trávícího ústrojí).  
- Jestliže trpíte cholestázou (onemocněním jater).

Speciální upozornění
Zvláštní opatrnosti při použití Xenicalu je zapotřebí:  
Pokles hmotnosti může ovlivnit dávkování jiných Vámi užívaných léků (např. při vysoké hladině cholesterolu či diabetu).  Dbejte na to, aby u všech léků, které užíváte, Váš lékař zvážil okolnost současného podávání přípravku Xenical.  Pokles Vaší hmotnosti si může vyžádat úpravu dávkování těchto léků.  
Nejvyššího možného účinku přípravku Xenical dosáhnete tehdy, budete-li dodržovat dietní opatření doporučená Vaším lékařem.  Při léčbě přípravkem Xenical, stejně jako při jakékoli redukční dietě, může nadměrný příjem tuků a kalorií působit proti jeho redukčnímu účinku.  
Xenical může způsobit nezávažné změny střevní činnosti, např. mastnou nebo olejovitou stolici, vyvolané vylučováním nestráveného tuku ve stolici.  Pravděpodobnost výskytu těchto změn se může zvyšovat, pokud Xenical užíváte současně se stravou bohatou na tuky.  Váš denní příjem tuků by měl být navíc rozdělen rovnoměrně mezi tři hlavní jídla, protože užití Xenicalu současně s vysoce tučným jídlem může zvýšit možnost výskytu nežádoucích účinků.  
Podávání dětem  
Xenical není určen pro léčbu dětí.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:  
Není známo, že by Xenical mohl ovlivnit Vaši schopnost řídit automobil nebo ovládat stroje.

Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny léky, může mít i Xenical nežádoucí účinky.  
V případě jakýchkoli obtíží v průběhu léčby Xenicalem, informujte jakmile to bude možné Vašeho lékaře nebo lékárníka.  
Většina nežádoucích účinků přípravku Xenical je způsobena jeho místním působením v trávicím traktu.  Obvykle se projevuje: náhlým nebo zvýšeným nucením na stolici, únikem stolice při flatulenci (větrech), olejovitým vyprazdňováním a olejovitou nebo mastnou stolicí.  
Tyto příznaky bývají obecně mírné, objevují se na počátku léčby a po určité době ustupují, přičemž následují většinou po konzumaci jídla s vysokým obsahem tuku.  Jejich výskyt za normálních okolností vymizí, pokud budete pokračovat v předepsané léčbě a dodržovat doporučenou dietu.  
Vzácně došlo v průběhu užívání přípravku Xenical k reakcím přecitlivělosti.  Mezi hlavní projevy patří svědění, vyrážka, místní otoky kůže (mírně vyvýšené svědící skvrny na kůži, které jsou světlejší nebo naopak tmavší než okolní kůže), závažné dýchací potíže, nucení na zvracení, zvracení a pocit nevolnosti.  
Byly hlášeny velmi ojedinělé případy zvýšení hladin jaterních enzymů.  
Byly hlášeny velmi ojedinělé případy divertikulitidy.  
Byly hlášeny velmi ojedinělé případy výskytu žlučových kamenů.  
V klinických studiích bylo u některých pacientů s diabetem 2. typu zaznamenáno snížení hladin cukru v krvi a plynatost.  
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy  
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Toto je velmi důležité, neboť současné užívání více léků může způsobit zesílení nebo zeslabení jejich léčebného účinku.  
Xenical může pozměnit účinek  
- Léků proti srážení krve (např. warfarinu).  Možná bude zapotřebí, aby Váš lékař sledoval krevní srážlivost.  
 Cyklosporinu.  Podání společně s cyklosporinem není doporučeno.  Váš lékař proto může kontrolovat hladiny cyklosporinu v krvi častěji než je obvyklé.  
- Amiodaronu.  Požádejte svého lékaře o radu.  
Xenical snižuje vstřebávání některých živin rozpustných v tucích, zejména beta karotenu a vitaminu E.  Dodržujte proto pokyny svého lékaře při sestavování správně vyvážené diety bohaté na ovoce a zeleninu.  Lékař Vám navíc může doporučit užívání některého multivitaminového doplňku.

Pokyny pro těhotné kojící ženy
Těhotenství  
Užívání Xenicalu v průběhu těhotenství není doporučeno.  
Kojení  
Vzhledem k tomu, že není dosud známo, zda Xenical přechází do mateřského mléka, neměla byste kojit své dítě v průběhu léčby Xenicalem.

Dávkování
Vždy užívejte Xenical tak, jak Vám doporučil lékař.  Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  Obvyklá dávka přípravku Xenical je jedna 120 mg tobolka, užívaná s každým ze třech hlavních jídel.  Tobolku můžete užít buď bezprostředně před, v průběhu, nebo do jedné hodiny po jídle.  
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Xenical je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Při užívání přípravku Xenical by měla být dodržována správně vyvážená dieta bohatá na ovoce a zeleninu, s kontrolovaným přísunem kalorií, při které by tuky byly v průměru zdrojem 30% kalorií.  Denní příjem tuků, cukrů a bílkovin by měl být rozdělen do tří hlavních jídel.  To znamená, že obvykle budete užívat jednu tobolku při snídani, jednu při obědě a jednu při večeři.  V zájmu dosažení optimálního účinku přípravku se mezi těmito hlavními jídly vyvarujte konzumaci potravin obsahujícíh tuky, jako jsou např. sušenky, čokoláda a pikantní zákusky.  
Xenical působí pouze tehdy, je-li podáván společně se stravou obsahující tuk.  Proto pokud vynecháte hlavní jídlo, nebo pokud Vaše hlavní jídlo nebude obsahovat žádný tuk, nemusíte Xenical užívat.  
Pokud z jakéhokoli důvodu užijete přípravek jiným než předepsaným způsobem, informujte svého lékaře.  V opačném případě se může Váš lékař mylně domnívat, že lék nebyl účinný nebo dobře snášený a může Vaši léčbu měnit neodpovídajícím způsobem.  
Pokud se po 12ti týdnech léčby přípravkem Xenical Vaše tělesná hmotnost nesníží alespoň o 5% ve srovnání s Vaší počáteční hmotností, lékař léčbu přeruší.

Způsob použití léku
 Přípravek by měl být spolknut společně s vodou.  
Délka léčby  
Účinky přípravku Xenical byly studovány v dlouhodobých klinických studiích a dobou trvání až 4 roky.

Předávkování
Jestliže jste užil(a) více Xenicalu, než jste měl(a)  
Pokud užijete více tobolek, než Vám bylo předepsáno, nebo někdo jiný náhodně požije Váš lék, kontaktujte lékaře, lékárníka nebo nemocnici, protože může být nutný lékařský dohled.

Upozornění
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xenical  
Pokud si zapomenete lék vzít, užijte jej hned, když si na to vzpomenete, dodržujte však podmínku, že přípravek musí být užíván do jedné hodiny po posledním jídle.  Poté pokračujte v obvyklém způsobu užívání.  Nikdy neužívejte dvojitou dávku.  Jestliže zapomenete užít více dávek, informujte svého lékaře a řiďte se jeho pokyny.  Předepsaný způsob dávkování bez vědomí Vašeho lékaře nijak samostatně neměňte.

Uchovávání léku  
Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.  
Skleněné lahve  
Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.  
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Informace pro pacienta
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.  
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.  Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvi.  
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.  
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Xenicalové tobolky jsou dodávány v blistrech a skleněných lahvích obsahujících 21, 42, a 84 tobolek.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zdroj informací
Roche Registration Limited, 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Velká Británie.

 

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template