Template
Template Template
Template Sobota, 11 červenec 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Viagra na poruchy erekce E-mail
Hodnocení čtenářů: / 35
SlabéVynikající 

Image        Léky - Viagra


Co je Viagra a k čemu se používá:
 
Přípravek Viagra se používá k léčbě mužů s poruchami erekce.  Tato porucha je také známá pod pojmem impotence.  Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.


 
Výrobce léku
Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530, Pocé-sur-Cisse, Francie.

Složení
Léčivou látkou přípravku Viagra je sildenafil. 
Jedna tableta obsahuje 25, 50 nebo 100 mg sildenafilu ve formě sildenafil-citrátu.

Pomocné látky
Jádro tablet: mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát. 
Potah tablet: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Popis preparátu
Viagra potahované tablety jsou ve tvaru kosočtverce, modré barvy, s nápisem "Pfizer" na jedné a "VGR 100" na straně druhé.

Charakteristika léku
Co je Viagra a k čemu se používá: 
Přípravek Viagra je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5.  Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.  Viagra Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.  V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat.  Přípravek by neměly užívat ženy.

Použití léku
Přípravek Viagra se používá k léčbě mužů s poruchami erekce.  Tato porucha je také známá pod pojmem impotence.  Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viagra užívat 
Neužívejte přípravek Viagra: 
 - pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit.  Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudníku).  Viagra může závažně zvýšit účinek těchto přípravků.  Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte vašemu lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka. 
 - pokud u Vás někdy došlo k alergické reakci na tento přípravek nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku. 
 - pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater. 
 - pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak. 
 - pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa). 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Viagra je zapotřebí: 
Oznamte svému lékaři, pokud je Vám známo, že: 
 - trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně), případně jakoukoli nemocí nebo deformitou penisu.  Tyto stavy mohou vyžadovat zvláštní opatrnost při užívání přípravků k léčbě erektilní dysfunkce. 
 - máte potíže s Vaším srdcem.  Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku. 
 - máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilii). 
Současně s přípravkem Viagra byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek. 
Léčba dětí 
Přípravek Viagra není určen pro osoby mladší 18 let. 
Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater 
Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem.  Ten posoudí, zda je nutné dávku přípravku Viagra upravit.

Speciální upozornění
Užívání přípravku Viagra s jídlem a pitím 
Pokud si vezmete přípravek Viagra s jídlem, účinek léku se může projevit poněkud později. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Viagra může způsobit závratě a poruchy vidění.  Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek Viagra před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky léku
Možné nežádoucí účinky 
Tak jako jiné léky, může mít i Viagra nežádoucí účinky.  Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné. 
V kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy nebo zarudnutí v obličeji a častými nežádoucími účinky zažívací potíže, závratě, pocit ucpaného nosu, bušení srdce nebo změny vidění (včetně změn barevného vidění, pocitu zvýšeného jasu světla a případného rozmazaného vidění). 
Po uvedení přípravku na trh byly u mužů užívajících přípravek Viagra hlášeny následující nežádoucí účinky: zvracení, alergické reakce, kožní vyrážka, překrvené oči, bolest očí, zrychlený srdeční puls nebo krvácení z nosu.  Po užití přípravku Viagra byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce.  Pokud u Vás dojde erekci, která trvá více než 4 hodiny, vyhledejte okamžitě lékaře. 
Také byly hlášeny následující případy; vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, mrtvice, nepravidelný srdeční puls, bolest na hrudi, náhlá smrt, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku.  Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užítím přípravku.  Není možné určit, zda tyto příhody lze přímo vztáhnout k přípravku Viagra. 
Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, neužívejte v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 
Pokud je přípravek Viagra užit častěji než jednou denně, mohou se objevit bolesti svalů. 
Pokud by se některý z uvedených nežádoucích účinků u Vás vyskytl a byl by pro Vás příliš obtěžující, závažný nebo by se opakoval při novém užití přípravku, oznamnte to vašemu lékaři. 
Pokud by se vyskytly nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této informaci, informujte o tom prosím lékaře nebo lékaárníka.

Interakce s jinými léčivy
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: 
Oznamte, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte případně pokud jste v nedávné minulosti užíval nějaké jiné léky včetně volně prodejných přípravků. 
Přípravek Viagra může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek Viagra.  Neužívejte přípravek Viagra společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas. 
Viagra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. isoamyl-nitrit, které jsou často používány při léčbě anginy pectoris (nebo bolesti na hrudníku).  Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat přípravek Viagra. 
Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek Viagra o nejmenší možné síle 25 mg. 
Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo obtíží s prostatou, mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy při vstávání.  Toto jsou příznaky posturální hypotenze, která se projevuje jako nízký krevní tlak při rychlém sedání nebo vstávání.  Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití přípravku Viagra s alfa-blokátory.  Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat přípravek Viagra, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků.  Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem Viagra dávkou 25 mg.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Těhotenství a kojení
Přípravek Viagra není určen pro použití u žen. 
   
Dávkování
Jak se přípravek Viagra užívá 
Vždy užívejte přípravek Viagra přesně podle daných instrukcí Vašeho lékaře.  Nejste-li si jist o správném užívání, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  Obvyklá dávka je 50 mg. 
Užijte přípravek Viagra zhruba jednu hodinu před předpokládanou sexuální aktivitou.  Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody. 
Jestliže máte pocit, že přípravek Viagra účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Přípravek Viagra Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění.  Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou.  Pokud přípravek Viagra užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit. 
Pití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce.  Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Viagra nepožívat větší množství alkoholu. 
Pokud po užití přípravku Viagra nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu s Vaším lékařem. 
Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Viagra denně.

Předávkování
Jestliže jste užil více přípravku Viagra, než jste měl: 
Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost, navíc může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení. 
Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno. 
Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, vyhledejte vašeho lékaře.

Uchovávání
Uchovávání přípravku Viagra 
Uchovávejte při teplotě do 30 st. C. 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Informace pro pacienta
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.  Mohl by jí ublížit, a to i      tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
   
Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedené na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Tablety se dodávají v balení blistru obsahujícího 1, 4, 8 a 12 tablet.  Některé velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.

Zdroj informací
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velká Británie.
 
Datum aktualizace
    2005/07/27/V  Komentáře (9)
1. Přidal Bohdan, 28-04-2008 11:59
Já jsem se hodně dlouho trápil než jsem si přiznal že mám opravdu problém s erekci. Neznam ani jednoho chlapak kterej by to jen tak hlasil do světa. A pak bylo obdobi kdy sem si myslel ze se s tim neda uz nic delat. Az pak moje zena prisla s tim ze je to nemoc a tak se to da lecit a doktor mi napsal prasky. a tak to ted beru a sem spokojenej.
2. Přidal Pajin, 29-04-2008 03:27
To jsi musel k sexuologovi?
3. včasný řešení
Přidal Bohdan, 30-04-2008 07:09
ne. Ja sem šel k normalnimu obvodakovi a ten mi udelal jako takovou tu preventivni, krev a tlak a tak a pak me ještě poslal k urologovi jestli není něco s prostatou protože se mu něco nezdalo ale bylo to Ok. Nasetesti. Docela sem mel strach. Akorat si rikam jakéj že sem blbec, že sem to neřesil dřiv.
4. Přidal Ondřej Latrán, 14-10-2012 21:04
Viagru jsem si vzal jen jednou a takovou bolest hlavy jsem ještě nezažil. Místo žhavé noci jsem trávil večer s obkladem na hlavě.  Kamarád mi doporučil Clavin a to byla jiná jízda. Nejen že jsem fungoval celou noc, ale hlavně bez migrény.
5. Clavin versus Viagra?
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 17-01-2015 14:22
Clavin neobsahuje žádné účinné látky. Přes šarlatánskou podporu doktora Uzla je to stejné, jako když sníte petržel :D. Pokud máte problém s Viagrou, zkuste Cialis. I přesto, že vypršela patentová práva, generika jsou stejně předražená jako originál. Ovšem Clavin, Arginmax a podobně jsou úplně vyhozené nemalé peníze. Je chybou lékové politiky umožnit kvalitní sex jen bohatým, když výrobní náklady skutečně účinných preparátů jsou korunové. Nelze se pak divit, že se pašují ve velkém ze zahraničí. Inu Česko.
6. používání viagry
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 12-02-2016 21:36
mám dotaz užívám warfarin, mám baipas a umělou chlopeň mohu wiagru použít?
7. vgr
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 09-05-2016 02:27
Pomáhá viagra také na to aby jste vydrželi dele než dojde ke vyvrcholení?
8. @vgr dapoxetin
Přidal Tomas, 01-11-2016 11:49
viagra pomáhá zkvalitnit erekci, pokud máte s tím problém. přípravky s účinnou látkou dapoxetin oddálují ejakulaci
9. VIAGRA pouze na predpis
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 07-06-2017 10:42
vy tady pisete, jakoby se viagra uzivala jako bonbony. kdykoliv a s cimkoliv.. pritom uz spousty muzu umreli na predavkovani, infarkty, kazdy druhy ma po viagre arytmii nebo minimalne 2 dny nespi. je to nejvetsi chemka, co se da do tela nacpat.. jste zde zoufali ze spatne erekce ale to problem jeste vice prohlubuje... vse o viagre zde a to vcetne rizik http://www.vimax.cz/sildenafil-historie-a-budoucnost-spasitele-erekce/

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template