Template
Template Template
Template Úterý, 13 duben 2021 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Meridia k léčbě obezity E-mail
Hodnocení čtenářů: / 365
SlabéVynikající 

Image       Léky - Meridia 10mg, 15mg

 

Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.
 

Výrobce léku
Abbott GmbH and Co.KG, Ludwigshafen, SRN.

Účinná léčivá látka
Sibutramini hydrochloridum monohydricum 10 mg nebo 15 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky
Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, dimetikon, šelak, sojový lecithin, indigokarmin, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát, černý oxid železitý, chinolinová žluť (Meridia 10 mg).

Indikační skupina
Centrálně působící přípravek k léčbě obezity.

 
Charakteristika léku
Sibutramin, léčivá látka přípravku Meridia, patří do skupiny přípravků k léčbě obezity, které zvyšují pocit nasycenosti a současně zvyšují energetický výdej organizmu.  Tím pomáhají, spolu s dietou a cvičením, snížit tělesnou hmotnost pacienta.

Použití léku
Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti pro:  
- pacienty s obezitou způsobenou energetickou nerovnováhou v důsledku přejídání (BMI 30 kg/m2 a vyšší);  
- pacienty s nadváhou (BMI 27 kg/m2 a vyšší) a přítomnými rizikovými faktory, jako jsou cukrovka II. typu nebo porucha složení krevních tuků (dyslipidemie).  
Léčba by měla být vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou obezity.  Snižování hmotnosti má být spojeno se změnou složení stravy a stravovacích návyků a se zvýšením fyzické aktivity.  Přípravek Meridia má být předepsán pouze pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl při samostatném programu snižování nadváhy nedostačující, tj. menší než 5% za 3 měsíce.  
(BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při:  
- přecitlivělosti na sibutramin nebo jinou složku přípravku;  
- vážných poruchách příjmu potravy (anorexie nebo bulimie);  
- obezitě způsobené jinou příčinou než přejídáním (organické příčiny);  
- některých duševních nebo nervových onemocněních (Gilles de la Touretův syndrom, manickou epizodou nelze vyloučit u pacientů s bipolární afektivní poruchou);  
- současném užívání (nebo užívání v uplynulých 2 týdnech) přípravků k léčbě depresí (inhibitorů MAO) nebo jiných centrálně působících léků k léčbě duševních onemocnění (antidepresiva, antipsychotika), přípravků k léčbě poruch spánku (tryptofan) nebo léků na snižování tělesné hmotnosti;  
- onemocnění srdce a cév (ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání, zrychlená srdeční frekvence, nepravidelný srdeční rytmus, uzávěr tepen končetin), při cévní mozkové příhodě nebo přechodné poruše prokrvení mozku, při nedostatečně kontrolovaném vysokém krevním tlaku (> 145/90 mm Hg);  
- zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóza);  
- těžké poruše funkce jater;  
- těžké poruše funkce ledvin;  
- zbytnění prostaty se zadržováním moči;  
- nádoru dřeně nadledvin (feochromocytom);  
- zeleném zákalu (glaukom);  
- při drogové, lékové nebo alkoholové závislosti;  
- těhotenství a kojení.  
Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí podávat dětem, mladistvým a pacientům starším 65 let.  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek pacienti s epilepsií, pacienti s lehkým až středně těžkým poškozením jater nebo ledvin a pacienti, kteří mají vrozený motorický tik (samovolné svalové záškuby) nebo verbální tik (zadrhávání řeči).  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají pacienti sibutramin současně s léky, které mohou způsobit změny srdeční frekvence (změny na EKG).  Jedná se o některé léky k léčbě přecitlivělosti (astemizol, terfenadin), přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (amiodaron, chinidin, flekainid, mexiletin, propafenon, sotalol), přípravky k léčbě zažívacích obtíží (cisaprid), přípravky k léčbě některých duševních onemocnění (pimozid, sertindol a tricyklická antidepresiva) a přípravky, které mohou ovlivňovat hladinu draslíku a hořčíku v krvi.

Nežádoucí účinky léku
Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčby (v průběhu prvních 4 týdnů).  Jejich závažnost a četnost časem mizí.  Obecně nejsou většinou závažné a nevedou k přerušení léčby.  
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce podle četnosti výskytu (velmi časté > 1/10, časté <= 1/10 a > 1/100):  
    Tělesný systém           Výskyt          Nežádoucí účinky  
    srdce a cévy               častý               tachykardie (zrychlená srdeční   frekvence)
                                                               palpitace (bušení srdce)  
                                                               hypertenze (zvýšení krevního tlaku)  
                                                               vasodilatace (zrudnutí obličeje, krku s návaly horka)  
    trávicí systém           velmi častý         zácpa  
                                    častý                   pocit na zvracení  
                                                                zhoršení hemoroidů  
    centrální nervový       velmi častý       sucho v ústech, nespavost  
    systém                       častý                 závratě  
                                                              parestesie (brnění končetin, mravenčení), bolest hlavy,   
    kůže                          častý                  pocení  
    smyslové funkce         častý                změna chuti  

Dále se po užití přípravku Meridia mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zastřené vidění, průjem a zvracení, projevy přecitlivělosti v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po otok v oblasti hrtanu, hltanu nebo jazyka (angioedém) a šokový stav, změny nálady (deprese), rozrušení, epileptické záchvaty, přechodná krátkodobá porucha paměti, serotoninový syndrom (viz oddíl Interakce), vypadávání vlasů, onemocnění ledvin, zadržování moči, poruchy pohlavních funkcí a menstruačního cyklu, přechodný vzestup jaterních enzymů a snížení krevních destiček.  
Po vynechání léku byly velmi zřídka pozorovány bolesti hlavy a zvýšená chuť k jídlu.  
Ačkoliv u léčby sibutraminem nebyla prokázána souvislost s výskytem vzestupu krevního tlaku v plicnici, je třeba při pocitu nedostatku vzduchu, bolesti na hrudi a otocích končetin okamžitě vyhledat lékaře.  
Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte ihned s lékařem.

Interakce s jinými léčivy
Účinky přípravku Meridia a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete současně s přípravkem Meridia užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.  
Ke zpomalení odbourávání sibutraminu v organizmu a jeho vylučování, a tím ke zvýšení jeho účinku i nežádoucích účinků, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol, itrakonazol), přípravků k léčbě infekcí (erytromycin, klaritromycin, troleandomycin) a přípravku, který se používá např. při transplantacích orgánů k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin).  
Ke zrychlení vylučování sibutraminu, a tím ke snížení jeho účinku, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě tuberkulózy (rifampicin), přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) a přípravku k léčbě zánětlivých reakcí (dexametazon).  
Vážné interakce může způsobit současné podávání sibutraminu a léků, které zvyšují hladinu serotoninu v krvi (látky, které se přirozeně vyskytují v organizmu a podílejí se na činnosti nervové soustavy).  Tento jev je nazýván serotoninový syndrom (projevuje se třesem, vzestupem krevního tlaku, zrychlením srdeční činnosti, zmateností a bezvědomím).  Zřídka se může objevit v souvislosti se současným podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - látky zvyšující koncentraci serotoninu v krvi) společně s léky proti migréně (jako je sumatriptan, dihydroergotamin), nebo ve spojení s opiáty (silné léky k léčbě bolesti - pentazocin, pethidin, fentanyl, dextrometorfan).  
Současné užívání přípravku Medria s léky, které mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci (např. sympatomimetik), nebylo systematicky vyhodnoceno.  Léky tohoto typu zahrnují některé přípravky proti kašli, nachlazení a alergiím (např. efedrin, pseudoefedrin) a některé léky snižující překrvení (např. xylometazolin).  Pacientům užívajícím tyto léky je možno podávat přípravek Meridia jen s opatrností.  
Přípravek Meridia neovlivňuje účinek vnitřně užívané antikoncepce.  
Konzumace alkoholu se neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.  Bylo však prokázáno, že jednorázové podání sibutraminu společně s alkoholem nevedlo ještě k dalšímu ovlivnění reakčních schopností.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, by měly být při léčbě přípravkem Meridia chráněny účinnou antikoncepcí.

Dávkování
Léčba by měla být součástí léčebného režimu snižování tělesné hmotnosti pod dohledem lékaře.  Aby bylo dosaženo správného účinku přípravku, je třeba pečlivě dodržovat předepsané dávkování.  
Dospělí: počáteční dávka je 1 tobolka přípravku Meridia 10 mg jednou denně.  
U pacientů, jejichž odpověď na léčbu není dostatečná (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za 4 týdny) a dávka 10 mg byla dobře snášena, může být dávka zvýšena na 1 tobolku Meridia 15 mg jednou denně.  
Pacientům, kteří nereagují přiměřeně na dávku Meridia 15 mg (úbytek hmotnosti za 4 týdny menší než 2 kg), lékař léčbu ukončí.  
V případě, že zapomenete přípravek užít, pokračujte další den normální dávkou, neužívejte nikdy dvě tobolky najednou.  
Doba trvání léčby  
Pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl 3 měsíce po zahájení léčby nižší než 5% jejich původní hmotnosti, lékař léčbu ukončí.  
U pacientů, u kterých po počátečním úbytku tělesné hmotnosti došlo v průběhu další léčby k přírůstku vyššímu než 3 kg, lékař léčbu také ukončí.  
Léčba je dlouhodobá, ale protože zatím nejsou k dispozici data o bezpečnosti a účinnosti přípravku při podávání delším než jeden rok, neměla by léčba tuto dobu přesáhnout.  
Pacienti by měli být lékařem informováni o nezbytnosti změnit životní styl jako součást léčby sibutraminem a o nutnosti dodržování těchto změn k dlouhodobému udržení snížené hmotnosti.  V případě, že pacient přestane dodržovat změny v životním stylu, může opět přibrat na hmotnosti.  I po ukončení léčby přípravkem Meridia by pacient měl dodržovat zásady správné životosprávy, a to nejlépe pod dohledem lékaře.

Způsob použití léku
Přípravek se podává ráno s jídlem nebo i bez něj, tobolka se polyká celá a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Předávkování
S předávkováním sibutraminu je velmi málo zkušeností.  Nejsou známy příznaky předávkování, ale může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.  V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Upozornění
V průběhu prvních 3 měsíců léčby Vám bude lékař nejméně jednou za 14 dní kontrolovat krevní tlak a tepovou frekvenci.  Mezi 4. a 6. měsícem léčby je doporučována tato kontrola jednou měsíčně a poté pravidelně v intervalu nejdéle 3 měsíců.  
U pacientů s vysokým krevním tlakem, který je dostatečně kontrolován účinnou léčbou (<= 145/90 mm Hg), může být kontrola prováděna i častěji.  U pacientů, jejichž krevní tlak ve dvou měřeních za sebou přesáhne hodnotu 145/90 mm Hg, lékař léčbu přeruší.  Léčba by měla být také přerušena pokud se zjistí u pacientů zvýšení klidové srdeční frekvence o >= 10 tepů/min. nebo systolicko/diastolického krevního tlaku o >= 10 mmHg ve dvou po sobě jdoucích návštěvách lékaře.  
Velmi pečlivě se musí kontrolovat krevní tlak u pacientů s příznaky spánkové apnoe (krátké zástavy dechu ve spánku).  
Přípravek Meridia může snížit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat v nebezpečných podmínkách.  Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Uchovávání léku
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněm před vzdušnou vlhkostí.

Varování

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

28, 30, 56, 90, 98 tobolek.

Zdroj informací
Abbott GmbH and Co.KG, Wiesbaden, SRN.

 

 
  Komentáře (173)
1. meridia
Přidal sally, 09-03-2008 09:23
Zacla sem meridiu uzivat,za tyden 3 kg dole 8) 8) zkuste taky :)
2. Přidal katka, 26-03-2008 03:55
dnes jsem zacla brat meridiu?drzte me palce
3. meridia
Přidal Šali, 26-03-2008 08:42
Ahoj,meridiu už jsem vyzkoušela a za 1měsíc jsem měla úbitek na váze 6kg,takže doporučuji.Je skvělá.
4. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 26-03-2008 12:05
Ahoj,meridu jsem bral 5 měsícu.Merida méne jídla a jizda na kole,a stálo to za to. 19 kg dole.Super.Ale přestal jsem ji užívat a váha šla nahoru.Chce to brát asi dlouhodobě.
5. Přidal Petra, 27-03-2008 04:46
ahoj, chtěla jsem se zeptat, jakou sílu MERIDIE mám ze začátku brát.Kolik stojí jedno balení, nebo po kolika se to kupuje?Díky
6. zkus ibazar .....
Přidal Klára, 29-03-2008 01:33
:grin
7. Přidal Klára, 30-03-2008 01:40
Já myslím, že ano. Musíš se hlídat a při nějaké nečekané nevolnosti to raději vysadit.
8. meridia a vysoký tlak
Přidal Lékárnice Lucie, 31-03-2008 03:38
Lék Meridia je správně k dostání pouze na recept v lékárně. A to ne proto, aby měli pacienti "těžší cestu" k jejímu získání, ale protože je to lék s mnoha nežádoucími účinky a interakcemi, který by si člověk neměl naordinovat sám a nehodí se také pro každého. Proto by váš lékař měl být informován, že Meridii užíváte, měl by vám ji napsat on. Pokud jde o vysoký tlak u Vás Jitko, jestliže nemáte Meridii od lékaře, určitě bych se s ním alespoň poradila, jelikož tento lék může (ale taky nemusí) Váš tlak ještě zvýšit.
9. DISKUZE
Přidal Lékárnice Lucie, 02-04-2008 08:18
Přeji všem pěkný den, pokud si chcete více popovídat buď o Meridii, nebo dalších Vašich potížích, navštivte novou diskuzi,a proberte vše tam.. ;)
10. nová
Přidal Helča, 08-04-2008 05:13
:eek Tak dnes taky začínám a doufám, že budu mít kladný dopad jako vy! Mám ji předepsanou a platila jsem 390.-/ 10 mg- 28 tablet.
11. Přidal Miška, 08-04-2008 08:10
Meridii budu brát už po druhé na tři měsíce jsem vynechala a neudělalo to nic s mojí váhou,jen jsem teď přestala kouřit,zase to šlo nahoru.Meridia je skvělá a hubnutí s ní je hračka... :)
12. meridia
Přidal Sabina, 11-04-2008 10:24
Meridii mi předepsala moje obvodní lékařka i přesto, že užívám léky na vysoký krevní tlak. Platila jsem 396 kč za 28 tablet 15mg. Nemám s tím zatím žádné skušenosti, protože zítra teprve budu začínat, tak mi dřžte palce. Ale co jsem si přečetle, tak to asi fakt funguje, pak napíšu jak jsem dopadla. ;)
13. meridia
Přidal Helča, 15-04-2008 00:25
:roll Dnes budu brát týden a zatím asi 1.5- 2kg dole, ale nemám ráda jogurty, zeleniny minimálně, tak to je spíš o menších porcích a nejezení sladkého! Na kontrolu jdu za 3 týdny tak snad ještě kilčo půjde aby byla vidět snaha! Držím palečky všem co chceme!!!
14. Přidal irena, 15-04-2008 08:22
vyzkoušela jsem meridi a před rokem jsem dala dolu 18 kg. nyní jsem trochu přibrala tak začnu znova, uvidím co to udělá, držím všem palce at se daří
15. Přidal Nika, 15-04-2008 11:46
Ahojky, tak dnes jsem začla s Meridii, rada bych se s postupem času podělila o své dojmy, kolik jsem zhubla a tak..Mám balení 98 tobolek, chtěla bych dolu tak 5 kilo a udržet si to, tak mi držte pěsti! :roll
16. re
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 15-04-2008 13:51
je lepší Meridia nebo Lindaxa?
17. Přidal Katka, 16-04-2008 03:27
Lékařka mi řekla, že mi nenapíše ani Meridii nebo Lindaxu. Mám 98 kg, změnila jsem jídelníček a více cvičím, ale kila dolů nejdou. Poradí mi někdo, co mám dělat?
18. Přidal Alena, 19-04-2008 11:16
Ahoj, začala jsem dnes brát meridii 15 a ráda bych se zeptala těch co to už užívají na nežádoucí účinky, zda se u vás projevily?
19. Přidal Helča, 21-04-2008 02:25
Já měla ze začátku hrozné sucho v ústech, ale teď po 14 dnech už to jde. Jinak vcelku o.k.!Ale mám 10 mg. Neví někdo jaká je doporučená váha dolů po měsíci užívání 10mg!? Děkuji
20. Přidal Renča, 21-04-2008 07:03
Je mi 45 let a stále bojují s obezitou.Zkusila jsem snad vše od jehliček až po kurzy snižování nadváhy.Vždy jo jo efekt. Velmi miluji sladké a tak jsem vždy trpěla. Meridia 15 mg, kterou beru měsíc a týden je pro mne úžasná, netrpím chuti na sladké a mám k dnešnímu dni 9 kg dole.Doporučuji.
21. meridia
Přidal Petra, 21-04-2008 12:32
Já mám s Meridia jen dobré zkušenosti.Brala jsem je 3 měsíce a zhubla jsem 15 kg nežádoucí účinky jsem neměla. Vážila jsem 85kg při výšce 164cm je to pěkná váha. Ted vážím 70kg. Jsem opravdu štastná. Péééta :grin
22. meridia
Přidal Micinka, 22-04-2008 10:41
Ahojky lidičky všude čtu vaše komentáře je krásný číst jak jste nadšené chtěla bych to zkusit před rokem jsem schodila 23 kilo ale zase nabrala ba co víc ještě více přibrala jsem fakt zoufalá uvidím zdali mi je napíše obvodní lékařka mám co schazovat mám 120 kilo už nevím jak dál zatím co jste všichni psaly tak já sem zvás asi nejvíce obézní :cry :cry Doufám že to půjde nikdy sem neměla žádnou podporu žádnou motivaci tak se zatím mějte hezky a držím vám palečky a hodně kil dolů ;)
23. Přidal Nika, 23-04-2008 02:32
Tak dnes je to týden, co beru Meridii (10mg) a dvě kila jsou pryč. Nemám vůbec chuť na jídlo (včera jsem např. měla jen jeden jogurt, víc jsem do sebe nedostala). Jedinej vedlejší účinek který pozoruju je, že strašně špatně spim, třeba jen 5 hodin. Zatím nevidím viditelný úbytek "špíčků", ale řekla bych, že jsem celkově "splaskla", že nejsem taková opuchlá... Tak jsem zvědavá na příští týden.. Všem ostatním držím palce, jak v hubnutí, tak v tom, aby Meridii sehnaly, vím, že to je občas problém.
24. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 23-04-2008 03:18
Micinka, rozhodně na tom nejsi nejhůř, já vážila 118,5kg. Dělala jsem dřív všechno možný, ale nakonec s jo-jo efektem, jídlo je jako droga a když se stím spojí stres, je na další kila navíc zaděláno. V sobotu jsem začala brát meridi, dnes mám dole 2 a půl kila. Na jídlo nemám chuť a nemám ani hlad, ale přesto se snažm dodržovat jídelníček 5xdenně, malé porcičky. ikdyž nemám hlad či chuť stejně jim, nehodlám "hladovět", pak z toho může být super jo-jo efekt. Jinak za ten týden co ji beru mám min. nežádoucí účinky, menší nespavost, jak píše Nika, stačí mi 5hod.spánku, a sucho v puse.
25. Přidal micinka, 23-04-2008 05:25
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Ahojky no vidím že nejsem sama kdo se trápil .Také sem zkoušela vše bez ůspěchu zítra jdu k doktorce chci jí poprosit aby mi předepsala MERIDII uvidíme .A tobě přeji aby si to zvládala a šla kila co nejvíce dolů .Dej prosím vědět jak to zvládáš a jak si natom s kilalama držím palečky hlavně hodně pij!!! pááá ;) ;)
26. Meridia
Přidal Markéta, 25-04-2008 02:53
Meridii jsem začala brát před měsím sice kila dolů jdou, jenže problém byl v tom, že na mě jdou návaly tepla a navíc se mi motala hlava protože jsem měla moc nízký tlak takže jsem meridii musela přestat užívat. Nevím čím to je protože když jsem tyto léky používala před 3 roky tak jsme žádné vedlejší účinky neměla. :upset
27. Přidal Lucka, 06-05-2008 15:24
Meridii beru týden a cítím se zatím fajn,ze začátku jsem měla pocit suchých rtů a tedˇ mám občas sucho v puse a po ránu se hodně potím,což je docela nepříjemný,hl.v práci.Chce to opravdu hodně pít.Jinak žádná negativa naštěstí nejsou.Ve čtvrtek se budu poprvé vážit,tak jsem zvědavá :roll ,je pravda že po Meridii není takový hlad,ani chutě na sladké,někdy se musím nutit abych něco snědla ,aby byla ta pravidelnost.Tak uvidím jak to bude pokračovat.
28. Přidal Lucka, 08-05-2008 02:51
Tak jsem se dnes zvážila po týdnu braní Meridii a mám 2kg dole a v pase o 6cm mínˇ,takže supeeeeer :zzz
29. Přidal Monika, 09-05-2008 04:03
Ahojky...Meridii 15 beru 14 dní a mam dole 5kg...nežádoucí učinky nemám,jen 1 den sucho v ustech...chutě na sladké mě uplně přešly
30. Přidal věra, 10-05-2008 07:41
brala jsem adipex,ale nedoporučuji.měla jsem po něm nervy na pochodu a celá jsem se třásla.vyhodila jsem ho.ale jak tak čtu,asi poprosím doktoa o meridii.snad vyhoví.pa
31. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 12-05-2008 11:23
ahojky tak ja zacinam zitra rano ta uvidim doufam ze mi kilca pujdou dolu jako vam.mejte se krasne
32. Přidal aja, 13-05-2008 04:32
Ahoj holky.Beru meridiu mesic a pul a mam dole 10kilo.Jedine nezadouci ucinky jsou obcas navaly horka a poceni,ale to se poti kazdy silny clovek a sucho v puse a za to jsem rada,protoze diky tomu piju az 4litry denne a ted pres leto to bude urcite vic.Jedine co me stve je,ze chodim hodne na zachod,ale vsichni okolo me to toleruji a podporuji me tak i to uz beru v pohode.Hodne stesti vsem co to chteji taky zkusit,ale holky jdete k doktorce a chodte na pravidelne kontroly ohledne tlaku a srdicka.Zdravi je prednejsi a ne kazda znas meridiu muze brat tak proc riskovat.pekny den
33. Meridia
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 13-05-2008 09:55
Ahojky tak jsem si nechala napsat Meridiu ,, zítra začínám ,,koukám samé dobré odezvy ,, potřebuji shodit 10 kg tak jsem zvědavá ,, :eek
34. Přidal aja, 13-05-2008 10:14
tak hodne stesti sarah urcite se ti to podari.....
35. Už zítra
Přidal EvE, 13-05-2008 10:19
Ahoj holky,tak dneska jsem si koupila Meridii a zítra začínám. Vlezla jsem teď na váhu a zhrozila jsem se-při mých 170cm výšky vážím 81kg!!!! Tak uvidíme,jak to zabere.. Kamarádka je lékárnice a před 2 lety jsem brala Lindaxu. Měla jsem ji asi 4 měsíce a zhubla 12kg. Meridia by prý měla být silnější, ale má víc nežádoucích účinků..no uvidíme, jestli to za to bude stát...dám vědět a všem hodně štěstí, ať se už nestydíme svlíknout do plavek 8)
36. MERIDIA je super
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 14-05-2008 03:46
Ahoj holky , v prvni rade chci rict,ze tyto leky jsou opravdu na lekarsky predpis a ten kdo se je snazi koupit na netu opravdu hodne riskuje - a to zdravi ! dalepak na netu jseou predrazene - ano,chapu nektera z vas otehotnela,tak prodava..to je OK ale na jinych siskuzich jsem i cetla,prodam meridii na 3 mesice za 2000 kc - to je jasny vydelek 800 kc na nejake zoufale baculce,ktera se stydi zajit k lekari.. a dalepak - jakou mate jistotu ze tam bude meridie a ne treba paralen ? kdyz uz tak jedine osobni predani a urco bych neprodala 16ti lete slecne ,ktera se citi tlusta...hmmm...ja to beru jako vysmech. Ja mam metrak a jsem opravdu tlusta.Jen jsem se doktorovi zminila o me vaze,hned to tukal dopocitace a rikal , no to je jasna obezita to vam napisu. bez jakehokoliv vysetreni...takze bat se niceho nemusite :) ale to je asi jak kde :)) aktivne jsem mu dala 30 kc do kasicky...to me nezabije. a supitala do lekarny, no nejprve teda k bankomatu,pac meridie 98 tabletek na ty 3 mesice mam za 1190 kc . a mohla jsem si vybrat,jestli chci silnejsi -tak jsem si 15mg vzala,ze :p no a po tydnu mam dole 4kila. Zadny vedlejsi ucinek nepozoruji, mozna to spani no,ze spim trosku mene...ale to je uplne v pohode.Takze holky, pokud se vase BMI pohybuje nad 28 tak bezte za lekarem bud obvodakem a nebo na gyndu. me BMI kleslo za ten tyden o 1 stupinek :eek coz je super.. potrebuju dolu 20 kg a je pravda ze meridii beru poprve. mozna ceho se bojim,ze az ji treba budu zase nekdy brat..po diteti treba,tak ze uz nebude tak fungovat... :roll jak jsem se i docetla...ale bat se toho nebudem,protoze hubnuti zacina v hlave ! a taky ty finance jsou i leckdy motivujici. prece nechceme vyhodit 1200 kc,ale 12 kg :grin :grin :grin aspon teda ja urcite (minimalne) Jinak holky piste piste piste sem - vzajemna podpora je velice dulezita :zzz
37. Meridia
Přidal Micinka, 14-05-2008 05:18
Ahojky tak já mám pro změnu zdravotní potíže ,takže můj jídelníček je ted zatím ůplně jiný musím dodržovat co smím a co né jj zato si i můžu sama ,ale potěšilo mě že mám za týden 2 kila dole .Doktorka mi chce Meridii napsat abych neměla chut na sladké což já ráda uvítám zkusím to uvidíme pak vám budu psát jak to vše probíhá ráda bych měla u vás také nějakou podporu .paní doktorka je hodná řekla že budeme hubnout už ta slova mě potěšila chci to dokázat moc na kontrolu jdu příští týden tak se uvidí měj te se krásně a hoooodně kil dolůůů ;) :)
38. Meridia
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 15-05-2008 05:43
Ahojky,tak pořád pokračuju v hubnutí s Meridií,20.5.to bude měsíc a mám 7 kg dole.Jsem uplně spokojená,hlad,chut nemám,ale přesto jím 5x denně malé porce a od 18 hod ,nejím vubec.Meridii mi předepsal obvodní lékař a revírní bratr.pojištovna mi proplatila celých 1200kč.....je na to nárok jen jednou ročně,takže až ji doberu,musím si ji koupit už sama,ale za ty peníze mi to stojí a budu pokračovat dál.Všem držím paluchy :)
39. Přidal Romana, 17-05-2008 13:50
zdravim, chtěla bych se zeptat, jestli se při braní meridii může pít alkohol. Děkuji
40. Přidal Monika, 18-05-2008 09:13
Romčo..v návodu je napsáno toto:Konzumace alkoholu se neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.Bylo však prokázáno,že jednorázové podání sibutraminu společně s alkoholem nevedlo ještě k dalšímu ovlivnění reakčních schopností
41. Přidal Ivana, 20-05-2008 13:17
s meridii jsem velmi spokojena :) zhubla sem 20kilo a zvedlo mi to sebevědomí, které jsem snad nikdy ani neměla :) držím palce všem,které jsou na tom podobně jako já:))
42. Meridie
Přidal Billy, 21-05-2008 13:11
Holky, já beru Meridii 10mg teprve 5 dnů. Jestli jsem něco zhubla ani nevím, protože mám pokaženou váhu. Ale asi něco málo ano, protože jím málo. Vůbec nemám hlad a do jídla se musím vyloženě nutit. Mám ale problém. Dnes je mi poprvé strašně špatně, pořád mám návaly na zvracení a migrénu a jsem totálně oslabená. Setkala se některá z vás s něčím podobným při braní Meridie ?? Celkem mě to vyděsilo, jestli to je nežádoucí účinek, tak mám asi dobráno a dohubnuto :cry
43. Přidal Monika, 23-05-2008 02:52
Ahojky Ivano a za jak dlouho jsi těch 20kg zhubla?Já mám tabletky na 3 měsíce,beru je měsíc a 7 kg dole. 
Billy...radši bych se poradila s lékařem,sice v návodu píšou,že se první měsíc mužou objevit nežádoucí učinky,ale jistota je jistota.Mě nic není,jen ze začátku sucho v puse.
44. Meridia
Přidal Renča, 23-05-2008 08:00
Hoj lidičky,v pondělí začnu brát meridii 15mg.Moc se na to těším. :p :zzz
Jestli mi tohle nepomůže tak už nic Mám 170cm a 93kg.Držte palečky a pa :roll
45. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 23-05-2008 08:15
:) Ahojky lidičky ja jsm začala brát Meridia 15 a beru ji ted třetí týden a mám 3,5 kg dole má lékařka říká , že se má hubnout tak 1 kg týdně. Nežádoucí učinky mám zácpu tak ktomu piji čistící čaje a dost sucho v ustech. A poslední dva dny se cítím trochu oslabená.. Ale prý je to normální. Njdříve to stěla vyhání toxiny a potom přebytek cukrů proto to oslabení organizmu. Prý se to po měsíci vyrovná.. :? Tak uvidime.. Držím palečky všem zase napíšu jak to snáším..papaček :) :)
46. Meridia
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 23-05-2008 09:52
S rokama jdou kila nahoru samy a ukládají se tam kde nemají, bohužel. Hodně jsem nabrala, pohybu mám poměrně dost,ale váha ani "pneumatiky" dolů nejdou. Beru přes týden Meridii a nic , mám chut na sladké, večer hlad, samozřejme se to snažím potlačovat,teda to sladké a nic, tak nevím. Asi jsem zabitý případ :grin :cry
47. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 24-05-2008 03:15
Zkus před každým jidlem vypít hrnek vody običeny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  
Jak máš silnou Meridii je 10 a 15??
48. Přidal Monika, 24-05-2008 09:51
Ahojky..Ivet,chodila jsem do kurzu hubnutí a tam nás učili,jak se stravovat atd.a taky,že se má opravdu hubnouttak 1kg týdně,no a jak ted beru tu meridii 15,tak jsem byla překvapená,že jsem zhubla 7kg za měsíc,protože opravdu jím všechno.Taky jsem byla doslova závislá na sladkém a ted jsem měsíc neměla nic sladkého,ani mě to neláká.....asi mám štěstí,že ta meridie na mě funguje ;) At se všem daří....zase se ozvu pa pa
49. Přidal schatzi, 27-05-2008 12:36
Ahoj všem, :zzz já brala Meridii loni a dala jsem dolů22kg za 3měsíce,ale spojila jsem s tím i dělenou stravu a cvičení.. Jenže pak jsem přestala cvičit a najela jsem na normální jídlo o dovolené.. Přibrala jsem zpět 14kg a tak jsem ráda,že jsem se sem koukla na komentáře,protože jste mi pomohli se rozhodnout a jít do ní znova.. Je super číst ty Vaše úbytky.Přeji všem hodně štěstí v hubnutí.. Krásný den.. Diana :)
50. Přidal Simona, 29-05-2008 05:45
Ahojda baby,tak snad začnu brát meridii v sobotu,,těším se,ale když čtu ty nežádoucí účinky :eek nevim,nevim..Určitě vám dám vědět,jestli zabírá :) tak papa


 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Template Template