Template
Template Template
Template Středa, 08 červenec 2020 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Meridia k léčbě obezity E-mail
Hodnocení čtenářů: / 364
SlabéVynikající 

Image       Léky - Meridia 10mg, 15mg

 

Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.
 

Výrobce léku
Abbott GmbH and Co.KG, Ludwigshafen, SRN.

Účinná léčivá látka
Sibutramini hydrochloridum monohydricum 10 mg nebo 15 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky
Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, dimetikon, šelak, sojový lecithin, indigokarmin, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát, černý oxid železitý, chinolinová žluť (Meridia 10 mg).

Indikační skupina
Centrálně působící přípravek k léčbě obezity.

 
Charakteristika léku
Sibutramin, léčivá látka přípravku Meridia, patří do skupiny přípravků k léčbě obezity, které zvyšují pocit nasycenosti a současně zvyšují energetický výdej organizmu.  Tím pomáhají, spolu s dietou a cvičením, snížit tělesnou hmotnost pacienta.

Použití léku
Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti pro:  
- pacienty s obezitou způsobenou energetickou nerovnováhou v důsledku přejídání (BMI 30 kg/m2 a vyšší);  
- pacienty s nadváhou (BMI 27 kg/m2 a vyšší) a přítomnými rizikovými faktory, jako jsou cukrovka II. typu nebo porucha složení krevních tuků (dyslipidemie).  
Léčba by měla být vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou obezity.  Snižování hmotnosti má být spojeno se změnou složení stravy a stravovacích návyků a se zvýšením fyzické aktivity.  Přípravek Meridia má být předepsán pouze pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl při samostatném programu snižování nadváhy nedostačující, tj. menší než 5% za 3 měsíce.  
(BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při:  
- přecitlivělosti na sibutramin nebo jinou složku přípravku;  
- vážných poruchách příjmu potravy (anorexie nebo bulimie);  
- obezitě způsobené jinou příčinou než přejídáním (organické příčiny);  
- některých duševních nebo nervových onemocněních (Gilles de la Touretův syndrom, manickou epizodou nelze vyloučit u pacientů s bipolární afektivní poruchou);  
- současném užívání (nebo užívání v uplynulých 2 týdnech) přípravků k léčbě depresí (inhibitorů MAO) nebo jiných centrálně působících léků k léčbě duševních onemocnění (antidepresiva, antipsychotika), přípravků k léčbě poruch spánku (tryptofan) nebo léků na snižování tělesné hmotnosti;  
- onemocnění srdce a cév (ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání, zrychlená srdeční frekvence, nepravidelný srdeční rytmus, uzávěr tepen končetin), při cévní mozkové příhodě nebo přechodné poruše prokrvení mozku, při nedostatečně kontrolovaném vysokém krevním tlaku (> 145/90 mm Hg);  
- zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóza);  
- těžké poruše funkce jater;  
- těžké poruše funkce ledvin;  
- zbytnění prostaty se zadržováním moči;  
- nádoru dřeně nadledvin (feochromocytom);  
- zeleném zákalu (glaukom);  
- při drogové, lékové nebo alkoholové závislosti;  
- těhotenství a kojení.  
Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí podávat dětem, mladistvým a pacientům starším 65 let.  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek pacienti s epilepsií, pacienti s lehkým až středně těžkým poškozením jater nebo ledvin a pacienti, kteří mají vrozený motorický tik (samovolné svalové záškuby) nebo verbální tik (zadrhávání řeči).  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají pacienti sibutramin současně s léky, které mohou způsobit změny srdeční frekvence (změny na EKG).  Jedná se o některé léky k léčbě přecitlivělosti (astemizol, terfenadin), přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (amiodaron, chinidin, flekainid, mexiletin, propafenon, sotalol), přípravky k léčbě zažívacích obtíží (cisaprid), přípravky k léčbě některých duševních onemocnění (pimozid, sertindol a tricyklická antidepresiva) a přípravky, které mohou ovlivňovat hladinu draslíku a hořčíku v krvi.

Nežádoucí účinky léku
Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčby (v průběhu prvních 4 týdnů).  Jejich závažnost a četnost časem mizí.  Obecně nejsou většinou závažné a nevedou k přerušení léčby.  
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce podle četnosti výskytu (velmi časté > 1/10, časté <= 1/10 a > 1/100):  
    Tělesný systém           Výskyt          Nežádoucí účinky  
    srdce a cévy               častý               tachykardie (zrychlená srdeční   frekvence)
                                                               palpitace (bušení srdce)  
                                                               hypertenze (zvýšení krevního tlaku)  
                                                               vasodilatace (zrudnutí obličeje, krku s návaly horka)  
    trávicí systém           velmi častý         zácpa  
                                    častý                   pocit na zvracení  
                                                                zhoršení hemoroidů  
    centrální nervový       velmi častý       sucho v ústech, nespavost  
    systém                       častý                 závratě  
                                                              parestesie (brnění končetin, mravenčení), bolest hlavy,   
    kůže                          častý                  pocení  
    smyslové funkce         častý                změna chuti  

Dále se po užití přípravku Meridia mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zastřené vidění, průjem a zvracení, projevy přecitlivělosti v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po otok v oblasti hrtanu, hltanu nebo jazyka (angioedém) a šokový stav, změny nálady (deprese), rozrušení, epileptické záchvaty, přechodná krátkodobá porucha paměti, serotoninový syndrom (viz oddíl Interakce), vypadávání vlasů, onemocnění ledvin, zadržování moči, poruchy pohlavních funkcí a menstruačního cyklu, přechodný vzestup jaterních enzymů a snížení krevních destiček.  
Po vynechání léku byly velmi zřídka pozorovány bolesti hlavy a zvýšená chuť k jídlu.  
Ačkoliv u léčby sibutraminem nebyla prokázána souvislost s výskytem vzestupu krevního tlaku v plicnici, je třeba při pocitu nedostatku vzduchu, bolesti na hrudi a otocích končetin okamžitě vyhledat lékaře.  
Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte ihned s lékařem.

Interakce s jinými léčivy
Účinky přípravku Meridia a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete současně s přípravkem Meridia užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.  
Ke zpomalení odbourávání sibutraminu v organizmu a jeho vylučování, a tím ke zvýšení jeho účinku i nežádoucích účinků, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol, itrakonazol), přípravků k léčbě infekcí (erytromycin, klaritromycin, troleandomycin) a přípravku, který se používá např. při transplantacích orgánů k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin).  
Ke zrychlení vylučování sibutraminu, a tím ke snížení jeho účinku, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě tuberkulózy (rifampicin), přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) a přípravku k léčbě zánětlivých reakcí (dexametazon).  
Vážné interakce může způsobit současné podávání sibutraminu a léků, které zvyšují hladinu serotoninu v krvi (látky, které se přirozeně vyskytují v organizmu a podílejí se na činnosti nervové soustavy).  Tento jev je nazýván serotoninový syndrom (projevuje se třesem, vzestupem krevního tlaku, zrychlením srdeční činnosti, zmateností a bezvědomím).  Zřídka se může objevit v souvislosti se současným podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - látky zvyšující koncentraci serotoninu v krvi) společně s léky proti migréně (jako je sumatriptan, dihydroergotamin), nebo ve spojení s opiáty (silné léky k léčbě bolesti - pentazocin, pethidin, fentanyl, dextrometorfan).  
Současné užívání přípravku Medria s léky, které mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci (např. sympatomimetik), nebylo systematicky vyhodnoceno.  Léky tohoto typu zahrnují některé přípravky proti kašli, nachlazení a alergiím (např. efedrin, pseudoefedrin) a některé léky snižující překrvení (např. xylometazolin).  Pacientům užívajícím tyto léky je možno podávat přípravek Meridia jen s opatrností.  
Přípravek Meridia neovlivňuje účinek vnitřně užívané antikoncepce.  
Konzumace alkoholu se neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.  Bylo však prokázáno, že jednorázové podání sibutraminu společně s alkoholem nevedlo ještě k dalšímu ovlivnění reakčních schopností.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, by měly být při léčbě přípravkem Meridia chráněny účinnou antikoncepcí.

Dávkování
Léčba by měla být součástí léčebného režimu snižování tělesné hmotnosti pod dohledem lékaře.  Aby bylo dosaženo správného účinku přípravku, je třeba pečlivě dodržovat předepsané dávkování.  
Dospělí: počáteční dávka je 1 tobolka přípravku Meridia 10 mg jednou denně.  
U pacientů, jejichž odpověď na léčbu není dostatečná (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za 4 týdny) a dávka 10 mg byla dobře snášena, může být dávka zvýšena na 1 tobolku Meridia 15 mg jednou denně.  
Pacientům, kteří nereagují přiměřeně na dávku Meridia 15 mg (úbytek hmotnosti za 4 týdny menší než 2 kg), lékař léčbu ukončí.  
V případě, že zapomenete přípravek užít, pokračujte další den normální dávkou, neužívejte nikdy dvě tobolky najednou.  
Doba trvání léčby  
Pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl 3 měsíce po zahájení léčby nižší než 5% jejich původní hmotnosti, lékař léčbu ukončí.  
U pacientů, u kterých po počátečním úbytku tělesné hmotnosti došlo v průběhu další léčby k přírůstku vyššímu než 3 kg, lékař léčbu také ukončí.  
Léčba je dlouhodobá, ale protože zatím nejsou k dispozici data o bezpečnosti a účinnosti přípravku při podávání delším než jeden rok, neměla by léčba tuto dobu přesáhnout.  
Pacienti by měli být lékařem informováni o nezbytnosti změnit životní styl jako součást léčby sibutraminem a o nutnosti dodržování těchto změn k dlouhodobému udržení snížené hmotnosti.  V případě, že pacient přestane dodržovat změny v životním stylu, může opět přibrat na hmotnosti.  I po ukončení léčby přípravkem Meridia by pacient měl dodržovat zásady správné životosprávy, a to nejlépe pod dohledem lékaře.

Způsob použití léku
Přípravek se podává ráno s jídlem nebo i bez něj, tobolka se polyká celá a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Předávkování
S předávkováním sibutraminu je velmi málo zkušeností.  Nejsou známy příznaky předávkování, ale může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.  V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Upozornění
V průběhu prvních 3 měsíců léčby Vám bude lékař nejméně jednou za 14 dní kontrolovat krevní tlak a tepovou frekvenci.  Mezi 4. a 6. měsícem léčby je doporučována tato kontrola jednou měsíčně a poté pravidelně v intervalu nejdéle 3 měsíců.  
U pacientů s vysokým krevním tlakem, který je dostatečně kontrolován účinnou léčbou (<= 145/90 mm Hg), může být kontrola prováděna i častěji.  U pacientů, jejichž krevní tlak ve dvou měřeních za sebou přesáhne hodnotu 145/90 mm Hg, lékař léčbu přeruší.  Léčba by měla být také přerušena pokud se zjistí u pacientů zvýšení klidové srdeční frekvence o >= 10 tepů/min. nebo systolicko/diastolického krevního tlaku o >= 10 mmHg ve dvou po sobě jdoucích návštěvách lékaře.  
Velmi pečlivě se musí kontrolovat krevní tlak u pacientů s příznaky spánkové apnoe (krátké zástavy dechu ve spánku).  
Přípravek Meridia může snížit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat v nebezpečných podmínkách.  Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Uchovávání léku
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněm před vzdušnou vlhkostí.

Varování

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

28, 30, 56, 90, 98 tobolek.

Zdroj informací
Abbott GmbH and Co.KG, Wiesbaden, SRN.

 

 
  Komentáře (173)
151. Přidal lenka, 08-04-2009 18:39
Ahoj všem,po přečtení všech příspěvků jsem nabyla pocit,že to musí fungovat(alespoň na 70%)a tak jsem se rozhodla si Meridii koupit.Doufám,že se nějaké výsledky dostaví,protože bych chtěla vypadat jako člověk a ne jako hroch,při výšce 170cm a váze 104 kg se k jinému zvířátku netroufám přirovnávat.Doufám,že se to podaří :zzz,s trochou sebezapření a pevné vůle to snad půjde.Zatím všechny zdravím a pevnou vůli a chuť VŠEM ;)
152. Přidal Sylva, 08-04-2009 21:50
Ahojte, tak jsem z Meridie měla takovou radost a zklamala mě :cry jedno platíčko mám v sobě a ani deko dole :cry pohybu mám až až, úplně jsem vypustila vše sladké, pečivo jen k snídani jeden celozrnny rohlík a velmi se celkově omezuji :sigh když jsem se takhle držela na uzdě dřív bez Meri, šlo mi to dolů líp teda. . . .co mám dělat? :cry :cry :cry
153. Přidal nela2, 12-04-2009 07:58
Ahojte všichni,jsem zde abych přidala naději všem které se snaží shubnout.Meredii beru od tohoto pátku a mám už dole 1 kg :).Myslela jsem,že nějaký úbytek nastane až tak po týdnu,ale jsem mile překvapena.Snažím se jíst 5x denně a malých porcích a k tomu vypiji tak 4l vody,což je mě nadlidský výkon,byly doby kdy jsem do sebe nedostala ani litr :upset .Tak tedy všem přeji mnoho zdaru a pevnou vůli :zzz
154. Přidal nela2, 18-04-2009 21:50
Tak jsem tady zase.Musím se pochlubit.Meridii beru týden a mám 4 kg dole. :zzz Všem přeji pevnou vůli a nevzdávejte se
155. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 27-04-2009 09:08
Ahojky všem, tak v pátek 24.4 jsem začala brát meridii tak jsem zvedavá co to se mnou udělá :grin .Měřím 171 cm a vážím 82,5 kg což mi přijde dost.Zatím na sobě nepociťuju žádné vedlejší účinky až na to sucho v puse, takže 4 litránky vody zvládnu úplně v poho ;) Jinak jídlo do sebe musim vyloženě nutit,nemám vůbec hlad a chuť na sladký už vůbec nee :p .Ráno se na snídám, oběd do sebe musim vnutit a večer jogurt nebo ovoce nebo taky nic!!Ještě jsem se nevážila tak až to udělám tak se zase ozvu jak pokračuju!Tak všem přeji hodně úspěchu!!
156. Přidal Natálie, 28-04-2009 22:31
Ahoj tak Neli2 teda fakt upřímně zavídím ja sem na tom asi jako Sylva, rikala sem si ze se to časem zlepší ale vubec nic :-( Meridi jim od zacatku brezna takze skoro 2 mesice, cvicim, plavu, jezdim na kole i na bruslich a nezhodila sem ani deko :-( v jidle se samozrejme taky omezuji je pravda ze s meridii si na jidlo kolikrat clovek opravdu ani nevzpomene. Tak přeji všem hodně štěstí, mě tento přípravek bohužel nezabral vubec!!!a to při mé témeř 30kg nadvaze sem si myslela že by to mohlo jít dolů docela rychle. NO bohuzel nic, jedine co pocituju je to, že nemusím téměř vubec spat.. nebo jen par hodin. Tak hodně zdaru aspon těm kterým to zabírá...;-(
157. Přidal nela2, 01-05-2009 07:35
Takže zdravím všechny spolutrpitelky.Meridii beru 3 týdny a mám 8kg dole. :zzz O tom spaní mi nemluvte,myslela jsem že si udělám víc práce když nebudu muset tolik spát a ono nic,spím pořád jako dudek,někdy mám problém vydržet do 9.00.Ostatním přeji jen to ať prolomí smůlu a vydrží a výsledek se určitěv dostaví.Zatím mnoho zdaru.
158. Přidal Veronika Suldovská, 10-05-2009 09:01
Ahojky devčata,tak jak pokračujete v hubnutí??Já myslim že mi to jde celkem dobře, meridii dnes beru 17tý den ale už od asi 5 dní mám stejnou váhu a vůbec se to nehejbe ani dolů ani nahoru.Shodila jsem celkem 4,5 kila,pravidelelně cvičím, sladký nejím vůbec a s jídlem to mám jako na začátku nemůžu do sebe nic dostat a když jo tak mi stačí maličko a mám vystaráno skoro na celej den!No a k nežádoucím účinkům,jen mám pořád sucho v puse ale to se dá přežít jelikož hodně piju i bez meridie tak s pitím není problém.Občas se mi zamotá hlava :zzz ale jinak to mám celkem bez problémů.Jen bych potřebovala poradit jak dál aby šli kilča zase dolů.Potřebovala bych ještě 8 kilo dolů!!Poradte prosím :cry.Tak přeji všem pevnou vůli a hodně štěstíčka. 
Předem děkuji za rady!!
159. ...
Přidal Markéta, 03-07-2009 08:05
Tak jsem asi před hodinou slupla první Meridii 15...Chci se zeptat..zajak dlouho vám začala učinkovat a kdy se vám projevily vedlejší účinky? Pokud byly, že
160. Přidal sisi, 21-07-2009 15:36
Ahoj holky!! v uvodu vsem tleskam,ze se vsechny tak snazime :) Ja jsem zacala brat meridii 15 v patek ,dnes je utery a mam - 3kg ,v obliceji to trochu poznat je,nejsem uz tak otekla,ale na telicu to poznam asi az za delsi dobu. Nezadouci ucinky mam urco ve forme nespavosti,trochu jsem "bez duse" a nalady,ale hlavne me to nuti 2x,mozna i 3x vic kourit :upset .. Vsem drzim palecky ,zmakneme to :)
161. Přidal nela2, 23-07-2009 06:35
Ahojte všechny meridianky,dlouho jsem tu neebyla,ale chci povzbudit všechny,co se snaží zlepšit si tělesnou schránku.Meri beru od 10.4 a k dnešnímu dni mám dole 14 kg.Jsem v pohodě,naštěstí bez vedlejších účinků krom toho sucha v puse,ale s lahví vody u sebe se to dá vydržet.tak se zatím všichni snažte a brzy zase zdar a tukům zmar :grin
162. Přidal Eva Drahokoupilová, 07-10-2009 20:38
Ahoj všem.I já jsem neuvěřitelně tlustá výška 164 váha 122kg.V červenci jsem brala meridii 15 a 6kg bylo dole.Teď jsem 2 měsíce vynechala a 2kg přibrala. už mám doma balení na 3 měsíce a těším se,že do zimy budu zase o trochu víc podobná člověku.Všem vám držím palečky 8)
163. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 11-10-2009 18:49
Ahojky no já jsem taky pěná koule 176cm a 130kg...A to jsem před 5lety zhubla sama svou vůlí 60kilo..Takže jsem měla 72kilo.byla to bomba,cítila jsem se úžasně,ale pak přišla snaha o dítě,tak jsem se ládovala,otěhotněla jsem hned druhý měsíc a kila šla nahoru.po porodu jsem ještě nasbírala dalších 15,no děs,já stres řeším prostě jídlem..Ale už jsem si řekla dost a od zítra beru Meridii,měla jsem s ní dobré zkkušenosti když jsem chodila do práce,pěkěn šli doplů i centimetry.. 
Evo,mohly bysme se vzájemně podpporovat,ale ráda uvírám i ostatní,je to tak lepší,psát si třeba emailem..Mám doma roční mimčo,tak snad to zvládnu bez toho sladkého..Držte mi pěstě,které držím i já vím,je to děsný pocit,když vím,jaké je to bý hubená a líbit se sama sobě.nyní se sama sobě hnusným,což už je impuls k tomu,něco opravdu dělat...
164. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 11-10-2009 18:50
zapomněla jsem ten Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
165. Meridia
Přidal Ája, 18-10-2009 01:09
Zdravím všechny,také jsem se rozhodla a začala brát Meridii 15mg.Za 7let nervů jsem skončila při výšce 168cm na váze 96kg. Meridii beru od čtvrtka 8.10.09 od té doby jsem se nevážila,ale chodím 2-3x týdně na lymfatické masáže a tak mě paní poměřila celou postavu.Další měření mám 23.10.tak dám určitě vědět výsledek.K vážení mám docela averzi,ale už teď je mi jasné,že kila dolů valí,protože mi začínají být volnější kalhoty, do kterých jsem se před tím ani nenarvala..nechám se překvapit.Co se týče nežádoucích účinků, tak zácpa se dá opravdu dobře zvládat díky Psyliu,sucho v ústech pociťuji od prvního dne a ze začátku jsem měla i chutě.Teď nemám vůbec pocit hladu,do jídla se poslední dva dny musím nutit,nespavost je u mě bohužel umocněna nočními šichtami, kdy momentálně již nespím 49hodin,ale doufám, že až přijdu ráno domů usnu aspoň na tři hoďky:-) Jsem zvědavá, jak to bude pokračovat,mám co shazovat. Každopádně jsem Meridii začala užívat po zkušenosti mé kamarádky,která krásně shodila za 6 měsíců 15Kg. Takže držím pěsti nám všem:-)
166. Přidal Zuzka, 18-10-2009 23:43
Ahoj holky, Evo, Ani! Pročítám komentáře na lindaxu i na meridii. Já se rozhodla pro lindaxu, tak jsem moc zvědavá, jak na mě začne účinkovat (pokud vůbec). Vážím 106 kilo a měřím 167 cenťáků, tak opravdu potřebuju shodit, dělám svým zevnějškem ostudu sobě i manželovi, což rozhodně nechci. Tak jsem zvědavá, jestli bude meridia stejně účinná jako lindaxa a moc ráda bych udělala nějaký porovnání účinku. Já s lindaxou začala včera, tak uvidíme, dám vědět týdenní výsledky. Všem přeju co nejvíc shozených kil!
167. Přidal Anna Zelená, 25-10-2009 06:51
Ahojky,tak je to 14 dní co jsem se rozhodla změnit život ve svůj prospěch :D,myslím co jsem začala hubnout..Mám dole 5kilo,tak snad to půjde hezky dál a bude ze mne zase hezká maminka. :roll Moc bych si to přála.Horší je to se mnou s pohybem,prostě nestíháám,vím,že to jsou asi výmluvy,ale polepším se.A jak jste na tom vy?Napiště ať nás povzbudíte.Papa a držím pěstě,zase se ozvu
168. Přidal Hana Babická, 01-01-2010 22:10
Ahojky já meridii brala 6 měsíců a hubla jsem jen ty 3 měsíce asi 12kg,potom se to zastavilo,ale i tak jsem byla spokojená měla jsem jen sucho v ústech a potila se,ale to se dalo vydržet,zatím si váhu držím už je to víc jak rok,ale snažím se pravidelně cvičit i když někdy je to těžké se donutit ,tak uvidím jak dlouho mi to vydrží.Jinak všem přeji hodně shozených kilíček :)
169. Přidal Pavlína, 02-01-2010 08:10
Včera jsem začala... tak sem hdnou za týden písnu, jak to jde! :)
170. hubnu:-)
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 11-07-2013 07:58
Hezký den, Meridii jsem brala,je bezvadná,spolehlivá...po pár letech ale se kg vrátila,vinou čokolády,které neodolám:-(..poradí mi někdo,kde bych mohla Meridii sehnat,nebo je jen na předpis? děkuji
171. Meridie-Sibutramin 2015
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 25-04-2015 13:43
Zapomněla jsem uvést e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
172. reductil
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 30-04-2015 11:21
Beriem Reductil 15mg dva mesiace schudla som 10 kg 
Tabletky mi pomáhaju hlavne v tom,že nemám hlad a chute. 
citim sa lepsie a vobec nemam ziadne neziaduce ucinky, nemam chut jest. 
Kúpil som tabletky online v anglickej lekárni http://www.freepharmacy.net bez lekárskeho predpisu 
dám na moju radu, nekupujte prášky z Ameriky. Budete mať problémy s colnými. Objednajte iba v lekárni, ktorá sa nachádza v Európe.Nenakupujte Reductil Čínu, cena je nízka, ale to je neefektívne.Neverte tým, ktorí hovoria, že predať redutil originál! Reductil Original už ukončila výrobu od roku 2002! V skutočnom generických reductil sa, že vyrába v Indii! 
Držím palce každému kto chce schudnut :zzz
173. meridia koupím
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 27-02-2016 14:31
Dobrý den koupím meridii kdo nabízí. 
Děkuji

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template