Template
Template Template
Template Středa, 08 červenec 2020 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Meridia k léčbě obezity E-mail
Hodnocení čtenářů: / 364
SlabéVynikající 

Image       Léky - Meridia 10mg, 15mg

 

Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.
 

Výrobce léku
Abbott GmbH and Co.KG, Ludwigshafen, SRN.

Účinná léčivá látka
Sibutramini hydrochloridum monohydricum 10 mg nebo 15 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky
Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, dimetikon, šelak, sojový lecithin, indigokarmin, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát, černý oxid železitý, chinolinová žluť (Meridia 10 mg).

Indikační skupina
Centrálně působící přípravek k léčbě obezity.

 
Charakteristika léku
Sibutramin, léčivá látka přípravku Meridia, patří do skupiny přípravků k léčbě obezity, které zvyšují pocit nasycenosti a současně zvyšují energetický výdej organizmu.  Tím pomáhají, spolu s dietou a cvičením, snížit tělesnou hmotnost pacienta.

Použití léku
Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti pro:  
- pacienty s obezitou způsobenou energetickou nerovnováhou v důsledku přejídání (BMI 30 kg/m2 a vyšší);  
- pacienty s nadváhou (BMI 27 kg/m2 a vyšší) a přítomnými rizikovými faktory, jako jsou cukrovka II. typu nebo porucha složení krevních tuků (dyslipidemie).  
Léčba by měla být vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou obezity.  Snižování hmotnosti má být spojeno se změnou složení stravy a stravovacích návyků a se zvýšením fyzické aktivity.  Přípravek Meridia má být předepsán pouze pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl při samostatném programu snižování nadváhy nedostačující, tj. menší než 5% za 3 měsíce.  
(BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při:  
- přecitlivělosti na sibutramin nebo jinou složku přípravku;  
- vážných poruchách příjmu potravy (anorexie nebo bulimie);  
- obezitě způsobené jinou příčinou než přejídáním (organické příčiny);  
- některých duševních nebo nervových onemocněních (Gilles de la Touretův syndrom, manickou epizodou nelze vyloučit u pacientů s bipolární afektivní poruchou);  
- současném užívání (nebo užívání v uplynulých 2 týdnech) přípravků k léčbě depresí (inhibitorů MAO) nebo jiných centrálně působících léků k léčbě duševních onemocnění (antidepresiva, antipsychotika), přípravků k léčbě poruch spánku (tryptofan) nebo léků na snižování tělesné hmotnosti;  
- onemocnění srdce a cév (ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání, zrychlená srdeční frekvence, nepravidelný srdeční rytmus, uzávěr tepen končetin), při cévní mozkové příhodě nebo přechodné poruše prokrvení mozku, při nedostatečně kontrolovaném vysokém krevním tlaku (> 145/90 mm Hg);  
- zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóza);  
- těžké poruše funkce jater;  
- těžké poruše funkce ledvin;  
- zbytnění prostaty se zadržováním moči;  
- nádoru dřeně nadledvin (feochromocytom);  
- zeleném zákalu (glaukom);  
- při drogové, lékové nebo alkoholové závislosti;  
- těhotenství a kojení.  
Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí podávat dětem, mladistvým a pacientům starším 65 let.  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek pacienti s epilepsií, pacienti s lehkým až středně těžkým poškozením jater nebo ledvin a pacienti, kteří mají vrozený motorický tik (samovolné svalové záškuby) nebo verbální tik (zadrhávání řeči).  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají pacienti sibutramin současně s léky, které mohou způsobit změny srdeční frekvence (změny na EKG).  Jedná se o některé léky k léčbě přecitlivělosti (astemizol, terfenadin), přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (amiodaron, chinidin, flekainid, mexiletin, propafenon, sotalol), přípravky k léčbě zažívacích obtíží (cisaprid), přípravky k léčbě některých duševních onemocnění (pimozid, sertindol a tricyklická antidepresiva) a přípravky, které mohou ovlivňovat hladinu draslíku a hořčíku v krvi.

Nežádoucí účinky léku
Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčby (v průběhu prvních 4 týdnů).  Jejich závažnost a četnost časem mizí.  Obecně nejsou většinou závažné a nevedou k přerušení léčby.  
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce podle četnosti výskytu (velmi časté > 1/10, časté <= 1/10 a > 1/100):  
    Tělesný systém           Výskyt          Nežádoucí účinky  
    srdce a cévy               častý               tachykardie (zrychlená srdeční   frekvence)
                                                               palpitace (bušení srdce)  
                                                               hypertenze (zvýšení krevního tlaku)  
                                                               vasodilatace (zrudnutí obličeje, krku s návaly horka)  
    trávicí systém           velmi častý         zácpa  
                                    častý                   pocit na zvracení  
                                                                zhoršení hemoroidů  
    centrální nervový       velmi častý       sucho v ústech, nespavost  
    systém                       častý                 závratě  
                                                              parestesie (brnění končetin, mravenčení), bolest hlavy,   
    kůže                          častý                  pocení  
    smyslové funkce         častý                změna chuti  

Dále se po užití přípravku Meridia mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zastřené vidění, průjem a zvracení, projevy přecitlivělosti v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po otok v oblasti hrtanu, hltanu nebo jazyka (angioedém) a šokový stav, změny nálady (deprese), rozrušení, epileptické záchvaty, přechodná krátkodobá porucha paměti, serotoninový syndrom (viz oddíl Interakce), vypadávání vlasů, onemocnění ledvin, zadržování moči, poruchy pohlavních funkcí a menstruačního cyklu, přechodný vzestup jaterních enzymů a snížení krevních destiček.  
Po vynechání léku byly velmi zřídka pozorovány bolesti hlavy a zvýšená chuť k jídlu.  
Ačkoliv u léčby sibutraminem nebyla prokázána souvislost s výskytem vzestupu krevního tlaku v plicnici, je třeba při pocitu nedostatku vzduchu, bolesti na hrudi a otocích končetin okamžitě vyhledat lékaře.  
Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte ihned s lékařem.

Interakce s jinými léčivy
Účinky přípravku Meridia a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete současně s přípravkem Meridia užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.  
Ke zpomalení odbourávání sibutraminu v organizmu a jeho vylučování, a tím ke zvýšení jeho účinku i nežádoucích účinků, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol, itrakonazol), přípravků k léčbě infekcí (erytromycin, klaritromycin, troleandomycin) a přípravku, který se používá např. při transplantacích orgánů k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin).  
Ke zrychlení vylučování sibutraminu, a tím ke snížení jeho účinku, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě tuberkulózy (rifampicin), přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) a přípravku k léčbě zánětlivých reakcí (dexametazon).  
Vážné interakce může způsobit současné podávání sibutraminu a léků, které zvyšují hladinu serotoninu v krvi (látky, které se přirozeně vyskytují v organizmu a podílejí se na činnosti nervové soustavy).  Tento jev je nazýván serotoninový syndrom (projevuje se třesem, vzestupem krevního tlaku, zrychlením srdeční činnosti, zmateností a bezvědomím).  Zřídka se může objevit v souvislosti se současným podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - látky zvyšující koncentraci serotoninu v krvi) společně s léky proti migréně (jako je sumatriptan, dihydroergotamin), nebo ve spojení s opiáty (silné léky k léčbě bolesti - pentazocin, pethidin, fentanyl, dextrometorfan).  
Současné užívání přípravku Medria s léky, které mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci (např. sympatomimetik), nebylo systematicky vyhodnoceno.  Léky tohoto typu zahrnují některé přípravky proti kašli, nachlazení a alergiím (např. efedrin, pseudoefedrin) a některé léky snižující překrvení (např. xylometazolin).  Pacientům užívajícím tyto léky je možno podávat přípravek Meridia jen s opatrností.  
Přípravek Meridia neovlivňuje účinek vnitřně užívané antikoncepce.  
Konzumace alkoholu se neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.  Bylo však prokázáno, že jednorázové podání sibutraminu společně s alkoholem nevedlo ještě k dalšímu ovlivnění reakčních schopností.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, by měly být při léčbě přípravkem Meridia chráněny účinnou antikoncepcí.

Dávkování
Léčba by měla být součástí léčebného režimu snižování tělesné hmotnosti pod dohledem lékaře.  Aby bylo dosaženo správného účinku přípravku, je třeba pečlivě dodržovat předepsané dávkování.  
Dospělí: počáteční dávka je 1 tobolka přípravku Meridia 10 mg jednou denně.  
U pacientů, jejichž odpověď na léčbu není dostatečná (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za 4 týdny) a dávka 10 mg byla dobře snášena, může být dávka zvýšena na 1 tobolku Meridia 15 mg jednou denně.  
Pacientům, kteří nereagují přiměřeně na dávku Meridia 15 mg (úbytek hmotnosti za 4 týdny menší než 2 kg), lékař léčbu ukončí.  
V případě, že zapomenete přípravek užít, pokračujte další den normální dávkou, neužívejte nikdy dvě tobolky najednou.  
Doba trvání léčby  
Pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl 3 měsíce po zahájení léčby nižší než 5% jejich původní hmotnosti, lékař léčbu ukončí.  
U pacientů, u kterých po počátečním úbytku tělesné hmotnosti došlo v průběhu další léčby k přírůstku vyššímu než 3 kg, lékař léčbu také ukončí.  
Léčba je dlouhodobá, ale protože zatím nejsou k dispozici data o bezpečnosti a účinnosti přípravku při podávání delším než jeden rok, neměla by léčba tuto dobu přesáhnout.  
Pacienti by měli být lékařem informováni o nezbytnosti změnit životní styl jako součást léčby sibutraminem a o nutnosti dodržování těchto změn k dlouhodobému udržení snížené hmotnosti.  V případě, že pacient přestane dodržovat změny v životním stylu, může opět přibrat na hmotnosti.  I po ukončení léčby přípravkem Meridia by pacient měl dodržovat zásady správné životosprávy, a to nejlépe pod dohledem lékaře.

Způsob použití léku
Přípravek se podává ráno s jídlem nebo i bez něj, tobolka se polyká celá a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Předávkování
S předávkováním sibutraminu je velmi málo zkušeností.  Nejsou známy příznaky předávkování, ale může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.  V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Upozornění
V průběhu prvních 3 měsíců léčby Vám bude lékař nejméně jednou za 14 dní kontrolovat krevní tlak a tepovou frekvenci.  Mezi 4. a 6. měsícem léčby je doporučována tato kontrola jednou měsíčně a poté pravidelně v intervalu nejdéle 3 měsíců.  
U pacientů s vysokým krevním tlakem, který je dostatečně kontrolován účinnou léčbou (<= 145/90 mm Hg), může být kontrola prováděna i častěji.  U pacientů, jejichž krevní tlak ve dvou měřeních za sebou přesáhne hodnotu 145/90 mm Hg, lékař léčbu přeruší.  Léčba by měla být také přerušena pokud se zjistí u pacientů zvýšení klidové srdeční frekvence o >= 10 tepů/min. nebo systolicko/diastolického krevního tlaku o >= 10 mmHg ve dvou po sobě jdoucích návštěvách lékaře.  
Velmi pečlivě se musí kontrolovat krevní tlak u pacientů s příznaky spánkové apnoe (krátké zástavy dechu ve spánku).  
Přípravek Meridia může snížit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat v nebezpečných podmínkách.  Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Uchovávání léku
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněm před vzdušnou vlhkostí.

Varování

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

28, 30, 56, 90, 98 tobolek.

Zdroj informací
Abbott GmbH and Co.KG, Wiesbaden, SRN.

 

 
  Komentáře (173)
101. Dotaz Marušce
Přidal Lenka, 06-07-2008 01:17
Ahojky všichni, hlásím další půlkilečko dole :zzz Maruško, chtěla jsem se zeptat jak si bio spirulinu dávkuješ? Na obalu je 2x denně 2-6 tablet, někde na netu jsem našla že je dobré dávkovat 3x denně 4 tbl.,ja kurak nejsem, ale určitě mi detoxikace a posílení imunity neuškodí, třeba pak bude Meridia lépe působit a ustane i to strašné pocení, které se mě zatím pořád drží zuby nehty :cry Všem ale můžu říci že zmizel ten šílený pocit hladu a nezdolatelné chutě, vrátilo se mi silnější sucho v ústech :upset ale to je pro proces hubnutí lehčejc k přežití :zzz Mějte se pohodičkově a užívejte sluníčka
102. pro Lenku
Přidal maruška, 07-07-2008 00:16
ahoj holky,tak ja mam taky od posledka dole skoro kilo.Teda doufam,že nam funguje dobře vaha,a že až se na ni postavim za 14 dni u doktorky tak aby tam nebyla ta moje puvodni vaha to by byla docela prča.Zatim to vypadá,že to začína pěkně učinkovat.Jo Lenko možna že ta spirulina ti ten proces opravdu ulehči nebo urychlí nebo jak to mam nazvat každopádně detoxikace neni na škodu.Jsem ráda,že sis ji koupila.Ja beru 3x denně 4tbl.Maš pravdu mě už ty chutě a hlad taky přešel sice jim hlady teda fakt netrpím to je na meridii dobry,ale vubec vubec nemam chut na nic sladkeho,přesto,že jindyjavascript:ac_smilie(':p') 
javascript:ac_smilie(':p'). bych snědla celou ořiškovou čokoladu.Ated jsme tu měli pout,kolem sami lákadla jako marcipán kokosový tyčky zmrzlina a ja prošla kolem a nic.takže holky zatim ahoj a Lenko dej vědět jak je držím palce
103. lence
Přidal maruška, 07-07-2008 00:36
až budeš mit nejakou dobrou radu ja ko meridia a spol tak se ozvy ozvy se i jen tak na pokec Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
104. diavola
Přidal maruška, 07-07-2008 08:36
naše mila přítelkyně z domu smutku už jsi byla na gyndě a napsal ti doktor tu meridii?jestli ne tak to zkus.Nebo pak jdi zase za obvodakem a vysvětli mu že kromě jeho a gyndy k žadnemu lekaři nechodíš,snad se ti to povede.Držím palce.
105. Nejde to
Přidal Renča, 07-07-2008 08:38
Zdravím všechny meridky.Tak holki je to na prd,za prvních 14dní jsem zhubla 4kg a od té doby nic .To je už celkem 6týdnů.Nevím co dělám špatně,prosím poradte.Díky a pa pa :cry
106. maruška
Přidal Diavola55555, 09-07-2008 01:36
ahoj Maruško,zatím MERIDII předepsanou nemám,gynekolog má dovolenou,bude v půlce srpna a objednávky bere na začátek září,..takže zatím smůla :cry :cry :cry a navíc,zkoušela jsem to znova přes obvoďáka,jedna moje kamarádka tam dělá zdravf.sestru a nenapsal mi to opět.Prý nejsem obézní a když jsem trvala na BMI, aby podle toho to napsal,řekl mi,že to není směrodatné,že každý je jinak stavěný a má jiný poměr tuku a svalů.Hodně sportuju,ale kila dolů nejdou - asi 2 za poslední měsíc,zato nohy mám samý sval.mám se prý raději měřit než vážit.Jsem pořád dost nešťastná a pokud ani gynkolog nenapíše,..tak vážně nevím. tak bojujte s Meriií dál,já musím zatím jen silnou vůlí a pohybem,...hýbat se chci i při užívání,jen abych to utrychlila,ale zatím mám smůlu :( pa
107. Přidal Ivuška, 24-07-2008 14:27
Ahoj všichni hubnoucí. Hlásím po měsíci užívání Meridie 7 kilo dole. Je mi skvěle! Snažím se dodržovat pravidelnost v jídle. 5-6 porcí denně. Jsem dřív sytá a nemlsám. Tak se držte, každý kilo dole je dobrý!
108. ...
Přidal Lenka, 27-07-2008 03:22
ahojky, ja si jdu pro meridii nebo lindaxu zitra. doufam jen, ze mi ji doktorka predepise :sigh nejakym zahadnym zpusobem sem se vysplhala na BMI 31... 158/78 
myslite,ze mi ji doktorka predepise? 
a nevite pls nekdo jestli je lepsi meridie nebo lindaxa?
109. ...
Přidal Lenka, 28-07-2008 03:51
ahojky, tak mam lindaxu, o meridce doktorka neuvazovala vubec... ale bez problemu... tzn. hubnuti zdar :)
110. Přidal Jitule, 15-08-2008 13:24
ahoj tak jsem si po svých neúpspěších nechala napsat Meridii 15mg.tak to jsem zvědavá jak to bude fungovat ;)
111. Přidal Jitule, 16-08-2008 03:09
fakt jsem to nechtěla přiznat ale při výšce 182/106kg je pecka bolí mě záda tak jsem si ji nechala napsat u obvoďáka a bez problému při téhle váze a prý se nechá překvapit ještě upravit jídelníček vynechyt veškeré pečivo a cokloli typu chipsy atd.samozřejmě pod dozorem metabolické poradny a obvodního lékaře každé tři týdny na kontrolu tak držte palečky  
:) :) doufám že se mi podaří dostat na 80kg jako jsem měla dřív ;) byla bych spokojená :zzz
112. Přidal Ali, 30-08-2008 11:44
Ahojky.Tak jsem se taky rozhodla něco se sebou dělat.Mám lindaxu, tak snad mi to taky tak půjde jako vám všem.Mám v sobě teprve první tabletku,zatím žadné vedlejší účinky necítím.Snad je ani mít nebudu. ;) Taky jsem zkoušela jehličky,ale nepomáhalo.Držím všem palečky!!
113. Ahoj
Přidal Renata Kahunova, 15-09-2008 01:44
Ahojky, ráda bych se přidala do klubu :) 
Od neděle beru Meridii 15 MG a jsem zvědavá zda to bude účinkovat :( 
Při výšce 168 cm mam 85,7 kg  
:(  
Takže hrůza. 
A jak vy co jste psali dříve, že začínate jste natom?
114. Přidal Michaela, 15-09-2008 01:58
Ahojky, včera jsem začala brát Meridii. Když jsem si četla v příbalovém letáku ty nežádoucí účinky, celkem jsem čučela, jaký je to "svinstvo" :-) Ale neodradilo mě to. Mám 169 cm a 58 kg, potřebuju tak 52. Mám předepsaná dvě balení od známého, tak doufám, že zhubnu. Vím, že to je pro lidi, kteří mají problémy s obezitou, ale lepší, než mít bulimii, nebo anorexii.
115. Ahojky
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 27-09-2008 05:18
Ahojky všem, 
 
tak Vám jdu napsat jak postupuje můj boj s Merídii. 
Takže minulou neděli jsme ji začala užívat jak jsem psala. Od třetí ho dne strašné sucho v ústech. 
To cca po týdnu teda přešlo,ale občas se to objeví ještě.. :| Chuť k jídlu mi zmizela už po 2 prášku. 
Nicméně po 7 dnech užívání jsem se dostala z původních 85.7 na 86.9 kg.. :( 
Takže místo toho abych zhubla jsem ještě nabrala.. :cry  
Ale přesto jsem nevysadila a pokračovala. 
A změna přišla 11 den užívání kdy jsem teda ač z hrůzou vlezla na váhu zjistila, že jsem dala dolů néjen to co jsem po začátku užívání nabrala,ale i něco malinkato navíc. Takže ten 11 den užívání jsem vážila 84.4 kg. :) 
Takže to začalo jít KONEČNĚ dolu. Teďka v neděli to bude 14 den užívání tak se zase zvážím a uvidím jak jsem se pohla zda dolu nebo nahoru. 
 
Všem přeji jen to aby se ručička váhy pohybovala JEN směrem dolů... :D 
Tak zatím ahoj a zase písnu jak dál bojuji
116. Přidal Ali, 03-10-2008 08:11
Ahojky.Tak Vám chci taky popsat svůj boj. Začínám brát druhé balení.Při výšce 158cm jsem vážila 82,2kg,teď mám po více jak měsíci 77,1kg. Jde to možná pomalu, ale já jsem spokojená. Naštěstí necítím žádné vedlejší účinky. Jinak Renčo, neboj, to půjde dolů. Držím palce!! ;) Ali
117. Přidal Martina Jelínková, 04-10-2008 08:57
koukam ze tu mate kazda radost z pul kila, kila... ja s vahou zacala bojovat pred necelym rokem kdy jsem zhubla asi 10 kilo s Cambridge dietou a ted bych potebovala jeste deset dolu. Chci zkusit meridii tak snad zabere :) potebovala bych dolu jeste minimalne dalsich 10 kilo, dneska jsem brala prvni prasek tak snad to vyjde..
118. Přidal Kristina, 10-10-2008 01:43
Ahojky holky, dříve jsem měla tablety Meridia asi na necelý měsíc od kamarádky, měla jsem šílený vysoký tlak, i tak bez Meridie mám vysoký, hlava se mi motala a sucho v puse. Dnes jsem si vyzvedla recept, gynekolog mi ji předepsal, tak jsem zvědavá a uklidňuje mě, že ji mám na předpis. Teď jsem spolkla první prášek, bojim se hlavně toho tlaku a motaček :x jinak účinná je určitě. Nu dám taky vědět jak to je a všem držím palce :) mějte se
119. Začínám :-)
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 17-10-2008 04:08
Ahoj všichni, po třech letech boje s 20 kily navc jsem dnes vyfasovala Meridii... Beru ale Citalec (antidepkáč)a asi bych měla napřed postupně vysadit. Nebo máte někdo podobný problém? a jaké zkušenosti? Díky za rady. Jarcatka
120. jdu do toho:-))
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 26-10-2008 03:57
ahojky všem,nejprve bych Vám chtěla poděkovat,protože díky Vám všem jsem se rozhodla jít do meridie ;) měřím160cm a važím99kg!!!mé maximum bylo ale106kg.Ale nemohu tak za to uplně sama,protože již pět let se potácím ve zdravotních problémech-často marodím a lékaři si neví rady a tak jen pořád marodím a pěkně kynu a kynu :cry ted už me po pěti letech dostali z nejhoršího a tak dokud je mi lépe rozhodla jsem se,že se pustím opět do hubnutí :grin nikdy jsem nebyla tlustá,ale v 17letech jsem se pustila do diet-přitom jsem to neměla zapotřebí a tak se dostala do začarovaného kruhu :sigh v kterém se plácám již12let a pořád si říkam ted to určitě vyjde..sem tam to vyšlo ale jojo efekt pusobil 100%.Ted mám tak vážné problémy zdravotní(ale nesouvisí s váhou)že jsem se rozhodla,že fakt už musím-už jen proto že při vstupu do ordinací mě lekáři neodsoudí po prvním pohledu připomínkou:se divte jste tlustá jak prase :sigh tak snad když dám dost kil dolů se na mě budou koukat jiným pohledem a začnou řešit me zdravotní problemy.V pátek jsme si vzala první prášek(váha99,5)dnes je neděle a ja mám98kg :eek téměř nemám chut na sladké což byl můj problém při řešení stresů-a těch je!jinak trpím jen nespavostí a mám sucho v ustech,tak uvidíme,co bude dál,ale věřím meridii-je to moje poslední naděje!!!Všem Vám moc držím palečky v hubnutí!!!
121. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 26-10-2008 15:59
Ahojky všem. Po dlouhém přemýšlení a po snahách něco málo zhubnout jsem se rozhodla, že zítra udělám krok a jdu k obvoďákovi pro Meridii. Moje kámoška ji bere a fakt zhodila. Síce se děsím nežádoucích účinků, ale zkusit se to musí. Držela jsem různé diety, naposledy Cambridge diet a nic. Tak uvidím co udělá Meridia. měřím 169cm a vážím 86kg. Byla bych šťastná, kdybych se dostala na váhu 70kg. Tak mi lidičky držte palce. Doufám, že mi obvoďák recept napíše. Pa, dám vědět.
122. Přidal Jarda, 26-10-2008 18:36
Ahoj děvčata i já řeším problém bříško.Celá léta jsem se věnoval sportu a po skončení to letělo nahoru o hnusných 30kg.Po dietách které se jako jo-jo efekt ukázala jsem se dostal po dohodě s lékařem na Meridii 15.Beru ji 10 dnů a spása v úbytku 4kg to bylo bomba.Až na ty bolesti hlavi a mrevenčení po celém těle.Zvýšenej tep se mi taky potvrdil a pocení taktéž.Ale jsem rozhodnutej vydržet a všem co se dali na podobnou cestu držím palce a vydržte. 
:) :) :? Ahojky
123. Přidal verča, 30-10-2008 14:22
Ahojky,mám prosbu..budou to dva roky co jsem prodělala plicní embolii a letos v květnu jsem dobrala warfarin.Přibrala jsem 15kg a dolů mi to nejde.Dnes mi mudr řekla,že byjsme mohli zkusit Meridii,chci se zeptat...má někdo s tím zkušensoti??plicní embolie e na to Meridii??Může se to??,Nemůže mi to ublížit???děkuji :)
124. Přidal Iveta, 18-11-2008 14:07
Ahojky tak po dlouhé odmlce jsem se sem konečně dostala . Všechny vas tu zdravim... tak ja jsem pred 2 měsícema dobrala meridii 15 a vaha se mi zatim drzí jen mi lita jedno kilo jednou ho mam nahoře a za dva dny zas dole... snažím se jist porad stejne. zubla jsem z vahy 68kg na 54 za 3 měsice . Pišete že se vam ubnuti zastavi a nejde to dolu to je normálni tyden dva se nic neděje ono se to zašně hybat nebojte všem drzím palečky. hlavně jezte naucte se jist male davky jidla a az to doberete tak v te davce pokracujte protoze ty prasky zamezujou chut k jidlu a kdyz to doberete tak ta chut se vrati... chce to pevnou vuli a a nepolevit ani po dobrani leků... tak drzim palecky a budu vam psat jak to semnou dopada dal :) :) ;) :) :eek :eek
125. Přidal Iveta, 18-11-2008 14:09
ješte jsem zapoměla měrim 154 cm :)
126. Přidal iveta, 19-11-2008 09:40
ahojky všem
127. Přidal atevija, 19-11-2008 09:56
Ahojky,čtu tady ty příspěvky a jsem fakt překvapená. Delší dobu uvažuji o meridii a stále váhám.Přestala jsem kouřit a během necelých dvou let jsem nabrala asi 12 kilo.Takže při svých 164cm vážím 68kg a to není nejmíň :sigh Mám, ale obavy zda mi meridii doktor napíše.Určitě to zkusím a dám vědět :) Bylo by fakt supr dát nějaký to kilčo dolů ;) tak zatím pa
128. Přidal Irma, 24-11-2008 05:03
Ahoj holky.Já začala brát meridku ke konci června.Za tři měsíce jsem zhubla 13 kg.Nyní mám napsané 2.balení na 3 měsíce,tak vám pak řeknu jak na tom jsem,až to doberu.Začala jsem na váze 105 kg.
129. Přidal Martina Jelínková, 25-11-2008 10:43
tak mám za sebou necelé dva měsíce s Meridií (56 tablet, poslední beru v pátek). Na váze jsem ubyla 10 kg, což si myslím že za 2 měsíce je slušné. Při užívání mi nijak zle nebylo, žádné závratě ani vysoký tlak, nic, jen se mi rapidně horšila nálada. Pocity hladu po prvních dnech vymizely úplně, ovšem asi po 3 týdnech se mi kručení v žaludku vracelo, nepříjemné. Tak jsem si na Meridii zvykla, že jsem měla strach po tom co bude, až ji doberu, protože chci shodit ještě tak 5 kilo... tak jsem si zašla k doktorovi, nechala si ji předepsat a uvidíme jestli budu mít tu vysněnou váhu :zzz
130. Přidal atevija, 26-11-2008 11:51
Ahojky, tak prášky mi doktor předepsal bez problémů, ale já se chci zeptat, vy všechny, co jste tak úúúžasně s meridkou zhubly, držely jste při tom taky nějakou dietu a nebo jenom míň jíte a cvičíte ?? :roll Zdá se mi, že ani nemám nějaké vedlejší účinky, jenom asi menší chuť na jídlo, ale jestli se mi podaří nějak výrazně zhubnout, tak na to jsem opravdu moooc zvědavá. Mějte se hezky a dejte mi někdo vědět, jak to řešíte s tím jídlem :) pa
131. Přidal Hanka, 01-12-2008 13:10
Ahojky také jsem začala brát meridii v srpnu zhubla jsem 9kg a teď se to zastavilo,cvičím u toho a snažím se jist málo,doktorka mi předepsal další,ale teď jsem to na měsíc vynechala co to se mnou udělá,váhu si zatím držím.Vedlejší učinky jsem měla sucho v puse jinak vše bylo ok :)mějte se a držte se :zzz
132. Přidal Kamila, 11-12-2008 12:52
Ahojky, tak po dlouhém váhání, jsem zašla k obvodnímu lékaři, a svěřila se mu s mím problémem, který se jmenuje obezita. Při výšce 171 váha 97kg :cry . Tak mi vzal krev a když bude vše v pořádku, tak mi napíše MERIDII. Tak jsem ráda, je hezké poslouchat vaše ubytky. Tak držím palečky všem snažilkám, zase se ozvu pááá :zzz
133. Přidal Loli, 18-01-2009 10:12
Beru Meridii už dva týdny a úbytek ani gram, přitom se nepřejídám.. :?
134. Přidal Loli, 20-01-2009 14:40
Tak jsem dokonce kilo a půl přibrala :cry tak teď už mi nepomůže asi nic :sigh
135. Meridia
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 23-01-2009 09:50
Ahojky děvčata,tak jsem dnes ráno sezobla první Meridii 10mg :roll Když zde čtu ty strašlivé zvěsti o nežádoucích účincích,jsem zvědavá,co to se mnou udělá :eek Za minulý rok jsem zhubla s pomocí p.dr.10kg,bohužel jsem teď začala zase tloustnout :cry P.dr.řekl,že zkusíme Meridii.Je mi 58roků a jde to fakt těžko.Měřím 170cm a váha 82kg :sigh Chtěla bych alespoň 75kg a byla bych spokojená.Jsem tedy moc zvědavá,jak mi to půjde :? Hlavně,abych neměla ty hrozné pocity,co zde některé píšete :sigh
136. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 26-01-2009 11:29
Ahojky :) Tak dnes jsem snědla čtvrtou Meridii a zatím žádné problémy,vůbec nic :grin A opravdu nemám vůbec hlad a ani chuť :zzz Snažím se jíst 6x denně,jak řekl p.dr.,a málo,ale fakt se musím nutit.Tak uvidíme,jak to půjde dál :) Zdravím Hana
137. Přidal Tereza, 03-02-2009 14:56
Ahoj holky.. Tak v pátek začnu brát meridii.. Po nekonečně dlouhých problémech se štítnou žlázou, a teď po léčbě kortikoidem jsem se dostala až na váhu 97kilogramů.. :sigh 
Tak uvidíme.. Držíte při tom i dietu, nebo jen omezuejte porce a cvičíte?? Díky za odpověď, nu a držme se ;)
138. Přidal Aneta, 04-02-2009 19:28
Terez, máš docela dost podobný příběh jako já.. Nemáš maila, nebo něco podobnýho??
139. Přidal Aneta, 10-02-2009 10:43
Tyja. Nežádoucí účinky - žádný, chuť na jídlo - žádná,musim se k tomu vyloženě nutit. No jako mně tedy zabírá úplně maximálně...
140. Přidal Lenka, 15-02-2009 16:47
zdravím všechny! vaše komentáře mě povzbudily, snad to zvládnu i já. musím dát dolů minimálně 15-20 kg kvůli artroze v kolenou (díky stresovému přejídání jsem přesáhla 90kg na 162 výšky :eek :upset ).zatím kromě větší žízně pociťuju spíš nával energie (3. den s 15mg). držte palce ;)
141. Přidal Nina, 26-02-2009 18:20
Ahoj beru Meridii 10mg cca 14 dní a žádné výsledky, jen poociťuju že trochu míň jím, ale chuť na sledké mě třeba nepřešla :cry :cry
142. Přidal atevija, 27-02-2009 18:47
ahojky, tak dobírám Meridku 10 a bohužel žádný velký úbytek kil opravdu není, vůbec žádný vedlejší účinky a chuť k jídlu stejná :cry Pomohla by ještě jedna a silnější dávka ??? :roll Budu fakt ráda za každý Váš názor a Vaše zkušenosti "Meridky" :? Jinak všem, co s tím právě bojují držím pěstě ;) ;)
143. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 28-02-2009 19:35
Ahojky,pročítala jsem tu příspěvky co jste tu napsali a tak mě napadalo abych i já přispěla se skušeností s Meridii.Měřím 180cm a ještě 14.února jsem vážila 100,6kg.Zkoušela jsem diet nepočítaně ale žádný úspěch! :cry Nakonec mi pomohl můj ginekolog když mi předepsal Meridii 10mg.Měla jsem ze začátku strach z těch všech vedlejších příznaků ale naštěstí se žádné nedostavili! :zzz K dnešnímu dni vážím 95,6kg a jsem šťastná že to jde tak krásně dolů!Tak můžu jen doporučit!!!!Tak držím palečky všem co se dali do shazování nepříjemných polštářků.Určitě napíšu dál jak se mi to daří!Pááá
144. Přidal Natálie, 02-03-2009 16:50
ahoj, tak ja zacinam brat Meridii zitra tak sem zvedava jak to pujde??mam z toho docela obavy, ale vase prispevky me mile prekvapily, tak snad to pujde i me!!tak mi drzte palce :)
145. Přidal Šárka Ziethammerová, 04-03-2009 10:41
Ahoj,tak před chvilkou jsem přišla od doktorky a musím říc,že mi napsala Meridii 15 a to bez problémů jen jsem k ní přišla a řekla jsem jí,že bych jí chtěla napsat a ona mi jí napsala byla jsem v ordinaci assi tak 2 min.Takže lidičky nebojte se a nestyďte se je to jednoduché.Všem nám držím palečky a špíčky půjdou dolů
146. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 15-03-2009 14:59
:x Ahoj, tak už beru meridii15 14 dní a nezhubla jsem ani deko, poradte mi prosím co dělám špatně. Poctivě cvičím a dodržuji jídelníček. Prosím o radu a předem děkuji. :sigh
147. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 16-03-2009 15:36
Tak jsem si dneska přinesla první balení Meridie,přestala jsem kouřit a váha se mi vyšplhala hodně nahoru,Při výšce 169 mám 80 kg,tak jsem zvědavá,jaký bude můj úspěch.Co jsem si tu přečetla,tak se mi líbilo,až na ty problémy,které některé z vás měly. :eek
148. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 18-03-2009 20:08
Ahojky,tak jsem tu jak jsem slíbila!Před týdnem jsem si byla pro druhé balení Meridie!Pan doktor byl semnou spokojený! :) K dnešnímu dni vážím 93.2kg takže,jde to dolů!Jen mi řekl že se kila můžou malinko zastavit ale že mám být v klidu,že se to u někoho stává!!Už nemám takovej strach stoupnout na váhu jako dřív a ba dokonce se těším vždy z každého kila dole!!!Jen mi chvíli trvalo než jsem si upravila jídelníček ale i to jsem zvládla!!!Tak hurá do dalších shazovaných kil!!!A všem přeji aby i vám to šlo tak dobře jako mě!!!!
149. Přidal Jana, 25-03-2009 11:46
Ahojky,s nadváhou bojuji co žiji,čili pořád.Je mi 42,160 cm a 111 kg!!!Ale chycená štítná žláza mě přivedla k pí dok. a ta mi nabídla Meridii 15.Začínala jsem na 122 kg :( ,beru ji 4.měsíc a těch 111 je suprových :grin Jde to pomalu,ale hlavně je to vidět na objemu :zzz Mám o 17 cm míň :zzz 8)Takže nezoufejte, i když se to na chvíli zastaví,to se poddá.Ozvu se zase za čásek, v květnu mám kontrolu... ;)
150. Přidal Natálie, 25-03-2009 20:49
Ahoj tak ja zacala brat Meridii 15mg 3.3. a k dnesnimu dni mam tak 2kg dole a to jsou stejne takove ty co se pohybuji rano jsou dole a vecer zase nahore :( nevim co delat, vsem vam to tady jde, ja cvicim, plavu i jidelnicek jsem upravila a nic:( pritom pri sve výšce 162cm a 90kg (23let) sem si říkala, že by to mohlo jit dolu dobře... tak vazně nevím:( jestli máte někdo nejakou radu budu moc ráda, Děkuji.


 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template