Template
Template Template
Template Středa, 08 červenec 2020 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Meridia k léčbě obezity E-mail
Hodnocení čtenářů: / 364
SlabéVynikající 

Image       Léky - Meridia 10mg, 15mg

 

Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti.
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.
 

Výrobce léku
Abbott GmbH and Co.KG, Ludwigshafen, SRN.

Účinná léčivá látka
Sibutramini hydrochloridum monohydricum 10 mg nebo 15 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky
Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, dimetikon, šelak, sojový lecithin, indigokarmin, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-sulfát, černý oxid železitý, chinolinová žluť (Meridia 10 mg).

Indikační skupina
Centrálně působící přípravek k léčbě obezity.

 
Charakteristika léku
Sibutramin, léčivá látka přípravku Meridia, patří do skupiny přípravků k léčbě obezity, které zvyšují pocit nasycenosti a současně zvyšují energetický výdej organizmu.  Tím pomáhají, spolu s dietou a cvičením, snížit tělesnou hmotnost pacienta.

Použití léku
Přípravek Meridia je určen k léčbě obezity.  Měl by se užívat ve spojení se stravou se sníženým obsahem energie a zvýšenou pohybovou aktivitou, jako součást komplexního programu snižování tělesné hmotnosti, pokud samotná režimová opatření (tj. úprava stravy a tělesné aktivity) byla nedostatečně účinná.  
Léčba by měla být součástí programu snižování tělesné hmotnosti pro:  
- pacienty s obezitou způsobenou energetickou nerovnováhou v důsledku přejídání (BMI 30 kg/m2 a vyšší);  
- pacienty s nadváhou (BMI 27 kg/m2 a vyšší) a přítomnými rizikovými faktory, jako jsou cukrovka II. typu nebo porucha složení krevních tuků (dyslipidemie).  
Léčba by měla být vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou obezity.  Snižování hmotnosti má být spojeno se změnou složení stravy a stravovacích návyků a se zvýšením fyzické aktivity.  Přípravek Meridia má být předepsán pouze pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl při samostatném programu snižování nadváhy nedostačující, tj. menší než 5% za 3 měsíce.  
(BMI = body mass index, se vypočítá tak, že tělesná hmotnost se dělí druhou mocninou výšky).

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při:  
- přecitlivělosti na sibutramin nebo jinou složku přípravku;  
- vážných poruchách příjmu potravy (anorexie nebo bulimie);  
- obezitě způsobené jinou příčinou než přejídáním (organické příčiny);  
- některých duševních nebo nervových onemocněních (Gilles de la Touretův syndrom, manickou epizodou nelze vyloučit u pacientů s bipolární afektivní poruchou);  
- současném užívání (nebo užívání v uplynulých 2 týdnech) přípravků k léčbě depresí (inhibitorů MAO) nebo jiných centrálně působících léků k léčbě duševních onemocnění (antidepresiva, antipsychotika), přípravků k léčbě poruch spánku (tryptofan) nebo léků na snižování tělesné hmotnosti;  
- onemocnění srdce a cév (ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání, zrychlená srdeční frekvence, nepravidelný srdeční rytmus, uzávěr tepen končetin), při cévní mozkové příhodě nebo přechodné poruše prokrvení mozku, při nedostatečně kontrolovaném vysokém krevním tlaku (> 145/90 mm Hg);  
- zvýšené činnosti štítné žlázy (hypertyreóza);  
- těžké poruše funkce jater;  
- těžké poruše funkce ledvin;  
- zbytnění prostaty se zadržováním moči;  
- nádoru dřeně nadledvin (feochromocytom);  
- zeleném zákalu (glaukom);  
- při drogové, lékové nebo alkoholové závislosti;  
- těhotenství a kojení.  
Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí podávat dětem, mladistvým a pacientům starším 65 let.  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají přípravek pacienti s epilepsií, pacienti s lehkým až středně těžkým poškozením jater nebo ledvin a pacienti, kteří mají vrozený motorický tik (samovolné svalové záškuby) nebo verbální tik (zadrhávání řeči).  
Pouze ze zvlášť závažných důvodů užívají pacienti sibutramin současně s léky, které mohou způsobit změny srdeční frekvence (změny na EKG).  Jedná se o některé léky k léčbě přecitlivělosti (astemizol, terfenadin), přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (amiodaron, chinidin, flekainid, mexiletin, propafenon, sotalol), přípravky k léčbě zažívacích obtíží (cisaprid), přípravky k léčbě některých duševních onemocnění (pimozid, sertindol a tricyklická antidepresiva) a přípravky, které mohou ovlivňovat hladinu draslíku a hořčíku v krvi.

Nežádoucí účinky léku
Nežádoucí účinky se objevují převážně na počátku léčby (v průběhu prvních 4 týdnů).  Jejich závažnost a četnost časem mizí.  Obecně nejsou většinou závažné a nevedou k přerušení léčby.  
Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce podle četnosti výskytu (velmi časté > 1/10, časté <= 1/10 a > 1/100):  
    Tělesný systém           Výskyt          Nežádoucí účinky  
    srdce a cévy               častý               tachykardie (zrychlená srdeční   frekvence)
                                                               palpitace (bušení srdce)  
                                                               hypertenze (zvýšení krevního tlaku)  
                                                               vasodilatace (zrudnutí obličeje, krku s návaly horka)  
    trávicí systém           velmi častý         zácpa  
                                    častý                   pocit na zvracení  
                                                                zhoršení hemoroidů  
    centrální nervový       velmi častý       sucho v ústech, nespavost  
    systém                       častý                 závratě  
                                                              parestesie (brnění končetin, mravenčení), bolest hlavy,   
    kůže                          častý                  pocení  
    smyslové funkce         častý                změna chuti  

Dále se po užití přípravku Meridia mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zastřené vidění, průjem a zvracení, projevy přecitlivělosti v rozsahu od mírných kožních vyrážek a kopřivky až po otok v oblasti hrtanu, hltanu nebo jazyka (angioedém) a šokový stav, změny nálady (deprese), rozrušení, epileptické záchvaty, přechodná krátkodobá porucha paměti, serotoninový syndrom (viz oddíl Interakce), vypadávání vlasů, onemocnění ledvin, zadržování moči, poruchy pohlavních funkcí a menstruačního cyklu, přechodný vzestup jaterních enzymů a snížení krevních destiček.  
Po vynechání léku byly velmi zřídka pozorovány bolesti hlavy a zvýšená chuť k jídlu.  
Ačkoliv u léčby sibutraminem nebyla prokázána souvislost s výskytem vzestupu krevního tlaku v plicnici, je třeba při pocitu nedostatku vzduchu, bolesti na hrudi a otocích končetin okamžitě vyhledat lékaře.  
Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte ihned s lékařem.

Interakce s jinými léčivy
Účinky přípravku Meridia a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.  Než začnete současně s přípravkem Meridia užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.  
Ke zpomalení odbourávání sibutraminu v organizmu a jeho vylučování, a tím ke zvýšení jeho účinku i nežádoucích účinků, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol, itrakonazol), přípravků k léčbě infekcí (erytromycin, klaritromycin, troleandomycin) a přípravku, který se používá např. při transplantacích orgánů k potlačení imunitních reakcí (cyklosporin).  
Ke zrychlení vylučování sibutraminu, a tím ke snížení jeho účinku, může dojít při současném podávání přípravku k léčbě tuberkulózy (rifampicin), přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) a přípravku k léčbě zánětlivých reakcí (dexametazon).  
Vážné interakce může způsobit současné podávání sibutraminu a léků, které zvyšují hladinu serotoninu v krvi (látky, které se přirozeně vyskytují v organizmu a podílejí se na činnosti nervové soustavy).  Tento jev je nazýván serotoninový syndrom (projevuje se třesem, vzestupem krevního tlaku, zrychlením srdeční činnosti, zmateností a bezvědomím).  Zřídka se může objevit v souvislosti se současným podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - látky zvyšující koncentraci serotoninu v krvi) společně s léky proti migréně (jako je sumatriptan, dihydroergotamin), nebo ve spojení s opiáty (silné léky k léčbě bolesti - pentazocin, pethidin, fentanyl, dextrometorfan).  
Současné užívání přípravku Medria s léky, které mohou zvyšovat krevní tlak nebo srdeční frekvenci (např. sympatomimetik), nebylo systematicky vyhodnoceno.  Léky tohoto typu zahrnují některé přípravky proti kašli, nachlazení a alergiím (např. efedrin, pseudoefedrin) a některé léky snižující překrvení (např. xylometazolin).  Pacientům užívajícím tyto léky je možno podávat přípravek Meridia jen s opatrností.  
Přípravek Meridia neovlivňuje účinek vnitřně užívané antikoncepce.  
Konzumace alkoholu se neslučuje s doporučenými dietetickými opatřeními.  Bylo však prokázáno, že jednorázové podání sibutraminu společně s alkoholem nevedlo ještě k dalšímu ovlivnění reakčních schopností.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, by měly být při léčbě přípravkem Meridia chráněny účinnou antikoncepcí.

Dávkování
Léčba by měla být součástí léčebného režimu snižování tělesné hmotnosti pod dohledem lékaře.  Aby bylo dosaženo správného účinku přípravku, je třeba pečlivě dodržovat předepsané dávkování.  
Dospělí: počáteční dávka je 1 tobolka přípravku Meridia 10 mg jednou denně.  
U pacientů, jejichž odpověď na léčbu není dostatečná (úbytek hmotnosti menší než 2 kg za 4 týdny) a dávka 10 mg byla dobře snášena, může být dávka zvýšena na 1 tobolku Meridia 15 mg jednou denně.  
Pacientům, kteří nereagují přiměřeně na dávku Meridia 15 mg (úbytek hmotnosti za 4 týdny menší než 2 kg), lékař léčbu ukončí.  
V případě, že zapomenete přípravek užít, pokračujte další den normální dávkou, neužívejte nikdy dvě tobolky najednou.  
Doba trvání léčby  
Pacientům, jejichž úbytek hmotnosti byl 3 měsíce po zahájení léčby nižší než 5% jejich původní hmotnosti, lékař léčbu ukončí.  
U pacientů, u kterých po počátečním úbytku tělesné hmotnosti došlo v průběhu další léčby k přírůstku vyššímu než 3 kg, lékař léčbu také ukončí.  
Léčba je dlouhodobá, ale protože zatím nejsou k dispozici data o bezpečnosti a účinnosti přípravku při podávání delším než jeden rok, neměla by léčba tuto dobu přesáhnout.  
Pacienti by měli být lékařem informováni o nezbytnosti změnit životní styl jako součást léčby sibutraminem a o nutnosti dodržování těchto změn k dlouhodobému udržení snížené hmotnosti.  V případě, že pacient přestane dodržovat změny v životním stylu, může opět přibrat na hmotnosti.  I po ukončení léčby přípravkem Meridia by pacient měl dodržovat zásady správné životosprávy, a to nejlépe pod dohledem lékaře.

Způsob použití léku
Přípravek se podává ráno s jídlem nebo i bez něj, tobolka se polyká celá a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

Předávkování
S předávkováním sibutraminu je velmi málo zkušeností.  Nejsou známy příznaky předávkování, ale může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.  V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Upozornění
V průběhu prvních 3 měsíců léčby Vám bude lékař nejméně jednou za 14 dní kontrolovat krevní tlak a tepovou frekvenci.  Mezi 4. a 6. měsícem léčby je doporučována tato kontrola jednou měsíčně a poté pravidelně v intervalu nejdéle 3 měsíců.  
U pacientů s vysokým krevním tlakem, který je dostatečně kontrolován účinnou léčbou (<= 145/90 mm Hg), může být kontrola prováděna i častěji.  U pacientů, jejichž krevní tlak ve dvou měřeních za sebou přesáhne hodnotu 145/90 mm Hg, lékař léčbu přeruší.  Léčba by měla být také přerušena pokud se zjistí u pacientů zvýšení klidové srdeční frekvence o >= 10 tepů/min. nebo systolicko/diastolického krevního tlaku o >= 10 mmHg ve dvou po sobě jdoucích návštěvách lékaře.  
Velmi pečlivě se musí kontrolovat krevní tlak u pacientů s příznaky spánkové apnoe (krátké zástavy dechu ve spánku).  
Přípravek Meridia může snížit schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat v nebezpečných podmínkách.  Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Uchovávání léku
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněm před vzdušnou vlhkostí.

Varování

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

28, 30, 56, 90, 98 tobolek.

Zdroj informací
Abbott GmbH and Co.KG, Wiesbaden, SRN.

 

 
  Komentáře (173)
51. Meridia
Přidal Renča, 30-05-2008 05:22
Ahojte tak je to super,od pondělí beru meridii 15mg a až mám dole 2kg.První 3dny mě bolela hlava ale jinak nic .Je to super pocit,nemám hlad a chut na sladké taky nemám.Tak se držte.Ozvu se zase. :)
52. Přidal Renča, 30-05-2008 05:25
Napište jak je to s alkoholem.čeká nás velká oslava.Dík :zzz :p
53. Přidal Simona, 31-05-2008 13:40
Ahojda ,chci se zeptat,píšet tady jak hubnte,ale skoro žádná tady nepíšete,váhu a míru :sigh .Mám 168 a 70kg a dnes začínám,co myslíte,ozvu se jak to jde.-)
54. Přidal Renča, 31-05-2008 14:33
Ahojte,já mám 170kg a 92kg.No prostě kalamita.Br je to hrůza :cry .Ale jde to dolů,super :p
55. Přidal Hanka, 31-05-2008 23:04
Ahoj holky, chci se s Vámi podělit o mou zkušenost. Sice mě vyděsila, ale výsledky byly. Po 14 dnech užívání jsem se cítila šíleně slabá, začalo mi brnět jakoby v hlavě a začala kolabovat. bylo to hrozné a hned jsem to přestala užívat. Ale je pravda, že jsem přestala skoro úplně jíst, protože chuť na jídlo mi úplně vymizela. To bylo před rokem a teď to chci zkusit znovu, ale vím, že jíst se u toho musí. Tak se držte a všem přeji ať Vás nepotká to co mě!!!
56. Přidal Mac, 02-06-2008 00:38
Nazdárek lidičky, myslíte že mi doktor napíše Meridii, když mám 168 cm a 75 kilo? Vůbec to nemůžu dát dolů, cvičím a nejím sladký. Vlastně jím úplně málo a pořád nic. Už nevím jak mám zkubnout. A má někdo zkušenosti, jestli po tom co nebere Meridii začal zase tloustnout? Dík za odpověď
57. Přidal jajynka, 02-06-2008 04:06
Ahojky, dnes poprvé jsem si vzala Meridiu 10mg cca v 8 hod ráno. Zhruba tak v 11 hod se mi udělalo docela hodně špatně, úplně se motám, zvracela jsem a klepu se po celém těle a ještě ke všemu mě oblévá pot... Poraďte... vymizí to?
58. Přidal Iveta, 02-06-2008 09:14
Mě bylo taky ze začátku špatně a ted ji beru už 4 tydny zhubla jsem necelích 6 kg akorád mam problem ze zácpou tak piju čisticí čaj ... tak uvidime... musi se ale aspon trochu jist protoze ja nemam vubec chut na jdlo a kdyz se aspon trochu nenajim tak se klepu a jsem vyčerpaná.. zase napisu jak se mi dari papacek Iveta
59. Přidal Renča, 02-06-2008 10:01
Já nemám žádný problém,jen mě první 4dny bolela hlava.Ani nevím že něco beru.Zatím 2,5kg.Paráda :p
60. Přidal Sims, 03-06-2008 09:38
Dnes jsem si donesla domů recept na meridii 10mg. Měřím 171cm a vážím 68kg a obvoďák mi to napsal úplně bez problému. Dokonce mi nabízel i "zlatá vejce" a mohla jsem si vybrat. :p Zítra letím do lékárny a už se těším, až to budu mít doma. Jaká je asi přibližná cena za Meridia 10mg (98tbl.)? Úplně vám všem závidím, že už hubnete....
61. Dotaz
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 03-06-2008 13:04
Ahoj holky:) Měla bych dotaz.. medidii jsem brala měsíc a půů, zhubla jsem okolo sedmi kilo, ale bylo to ovlivnné tím, že už předtím sjem se začala dost hlídat, takže jsem jídlo omezovala. Já jinak moc léky neuznávám, chtěla jsem jen pomoct, protože u mě je hubnutí dost složité... máte zkušensot, co se s vámi děje po vysazení? přibírání nebo tak? díky moc
62. Přidal andrea, 05-06-2008 11:31
ahojda meridku beru necelej mesic a mam dole 8kg takze super.Chut na jidlo nemam ani na sladke no a to je co rict :grin v pondeli jdu na kontrolu k doktorovi tak si necham napsat este na mesic abych se dostala na 70kg a budu spokojena,takze ja bych ji doporucila tem co vazne potrebuji zhubnout a nejde to.mejte se krasne a zase se ozvu 8)
63. Přidal Sims, 06-06-2008 08:32
Beru Meridi 3dny a už mám dole 2 kila, jenže to zatím není nikde vidět :roll, tak snad se to brzo projeví. Hlad nemám vůbec, ale když vidím něco dobrého, tak mám celkem chuť, ale dá se to docela v pohodě ovládnout.
64. Meridia
Přidal Lucík, 06-06-2008 09:22
Ahojky lidičky,od pondělí 2.6.beru Meridii a mám dole 2,5kg.Ted nechám vážení až na pondělí,aby mě snad potěšil týdenní výsledek.Vážila jsem 105kg při výšce 168cm.Bohužel mi 10kg zůstalo po porodu.Z 95kg by se mi hublo trochu lépe.Na jídlo moc chuť nemám,ale zkolabovat nechci,takže jím,ale snažím se nepřecpávat,jak bylo mým zvykem.Tak mi držte palečky.Já vám fandím.Pa
65. Hubnutí
Přidal Schell, 08-06-2008 03:37
Ahoj.Beru Meridii od 2.6. a mám jen 1kg dolu.Někde dělám chybu?Poradí mi někdo? Prosím :cry
66. Přidal Renča, 08-06-2008 04:25
To chce čas,vůbec se nestresuj to půjde.Nejez pečivo to je to nejhorší a nepij bubliny jen čistou vodu.Já to beru 14dní a mám dole 4kg.Je to super.Vůbec nemám hlad ale jíst se musí.Včera jsem do sebe nedostala ani 2 kuř.křidýlka.Ale nic mi není ani mě nicnebolí.Pa pa a drž se :p
67. Renča
Přidal Schell, 08-06-2008 12:12
Dík za povzbuzení ,chyba je asi v pečivu .Ráno snídám celozrný rohlík.Zítra si ho už nedám .Pa pa :)
68. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 09-06-2008 11:46
Pěkný večer.Od zítřka začínám brát merdii,vrátil jsem se za 13let na puvodní váhu-125kg,tak s tim musím neco udělat.Rád bych si tady vymenoval dojmy a zkušenosti.
69. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 10-06-2008 01:23
Ahojky, já začala s Meridií dneska, poradí mi někdo jak se u toho stravovat a by to fakt fungovalo? jím fakt ráda, mám nadváhu 25 kilo. Kdo ty prášky potřebuje ať si zajde k doktorovi a ten mu je předepíše, taky jsem s tím neměla problém, jen překonat ten ostych a říct si o ně
70. Přidal Schell, 10-06-2008 14:31
Ahoj všem ....už to funguje :zzz
71. Přidal Simča, 11-06-2008 03:12
Ahojda holky tak beru Meridii..beru jí 11dní,první 3dny 2,5kg dole,,a teď se to nějak zastavilo.-(,,nojinak nvim,šílně se potím a slabo j tojo,ale to je ,že se smrskává žaludek.Ta chuť je ,ale opravdu mírná,jenže večer,,když to nemáte v mozku že chcete!!§tak bych žrala.-))..ozvěte se papa ;)
72. Lenka
Přidal Lenka, 11-06-2008 06:26
Ahojky, já ji beru druhý den a potím se jak dveře od chlíva,včera jsem měla pořád hlad, tak nevím jak to na mne bude působit. Dneska zatímdobrý, ale jsem v práci, horší až dojdu domů...
73. Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 11-06-2008 09:40
tak druhy den jedu,cely den jen hodne vody,káva s mlékem,a kdyz je krize tak meloun nebo dušená zelenina.na váhu raději zatím nelezu aby mne neuspěch nevzal chut a já nesežral lednici.
74. Přidal Lenka, 11-06-2008 12:57
Ahojky, obavy se naplnili, honil mne hlad jak blazen, hlidala jsem se, ale i tak padlo kus lednice :cry Sladky nemusim, tak nemuzu overit jak to je, vazit se budu asi nejdrive za tyden aby mne to neodradilo anevzdala to :sigh
75. Přidal Lenka, 12-06-2008 03:05
Ahojky, tak teď k obědu koušu kousek tvrdýho sýra a k tomu 10 cherry rajčátek, je fakt, že jindy mám větší hlad, třeba to už začne působit, kéž by :) zle mi nebylo a není, tak uvidím, držím všem pěsti ať se daří :)
76. Ahoj Lenko
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 12-06-2008 10:24
Ahoj,mam jen dotaz,maš hlad a nebo strašnou chut?ja hlad nemam ale chute strasny.
77. Přidal Sims, 13-06-2008 07:08
Beru meridii 10 dní a hned za 2 dny jsem zhubla 2,5kg a prvních asi 6 dní jsem neměla vůbec hlad a chuť jen trochu, ale teď už mám chuť docela dost a občas i hlad, takže zase jím trochu víc :sigh Občas mě trochu bolí hlava, ale jinak žádné nepříjemné příznaky. Jsem zvědavá, jestli ještě budu hubnout, pomalu ztrácím naději.... Teď vážím 65-66kg a doufala jsem, že bych to stáhla na 60kg. To bych se při své výšce 171cm cítila konečně OK.
78. Problemy s dychaním
Přidal Julia, 14-06-2008 15:20
Ahojky, meridiu beriem 14 dni, chute nemám vobec a hlad tiež, takže do jedenia sa často až nútim.Objavili sa u mňa ale veľke problémy s dýchanim-hrozne mi búšilo srdce, tep bol dosť divoký tiež a to bol aj dovod, prečo som sa nemohla vobec nadýchnut a začalo my byť veľmi zle. Takže som uprostred noci skončila na pohotovosti,kde som dostala injekciu na ukľudnenie a už je to OK. V pondelok ale musím k lekárovi na testy. Mali ste prosím niekto problémy s dýchaním? Ďakujem a držím vám palce :-)
79. Přidal Lena, 16-06-2008 04:49
Tak dnes jdu ke svému lékaři, aby mi Meridii napsal. Mam z toho trochu strach, ale co bych neudělala pro nějaké to kilo dolů. Pak dám vědět, jak jsem dopadla.
80. Přidal Sims, 16-06-2008 13:36
Tak s dýcháním problém, tak jako Julia nemám, ale mám problém s náladami. Jsem hodně depresivní a konfliktní, všechno je najednou problém, tak nevím, co s tím dál..... a to jsem dřív bývala docela velká pohodářka. Nemáte někdo podobnou zkušenost? A přejde to samo nebo budu muset meridii vysadit? Ještě pár týdnu a nebudu mít práci, manžela a ani přátele.... :roll
81. Příznaky
Přidal Simča, 22-06-2008 04:06
Ahoj Meridiánky .-),tak první 4dny jsem hned shodila 3,5 kg no teď dobírám platíčko a váha se pořád drží :sigh a nejde dolů.Achjo.Je pravda,že u toho necvičím a rozhodně nejím jen rajčátka,ten hlad se zmírnil,to určitě,ale chutě jsou.Co to beru tak se potím,šílený,nemám náladu,neumím se bavit a zase se smát a ¨mám slabost,ale je fakt když si něco vezmu nesním toho tolik a je mi zase líp.Tak písněte jak jste na tom vy ;)jo a každej večer si dám i vinko to je fakt,třeba se to nemá rádo a už to nechce jít dolů :( Tak papa
82. Přidal Ilča, 25-06-2008 10:51
tak i já sem si dnes koupila meridii no jak sem četla ty komentaře tak sem na tom dost špatně při mojí míře 156cm mám 103kg takže takovy co mají 10kg nadvahu co bych já za to dala to se ještě dá snést ale holky co já, já mám víc jak 50kg navíc a byla bych štastná kdyby šlo aspon 30-40kg dolů nepotřebuji být modelka
83. Přidal Ilona, 26-06-2008 03:40
holky pokud máte problémy se zacpou tak zkuste psyllium je bez chuti a zapachu a nekaloricky a je pravě na to aby se člověk vyprazdňoval a ještě ho to zasití a ještě my pomáhá jablka ale místo abych ho snědla ho rozmixuji s vodou a vypiju jednak sem něco do sebe dostala a jěště vypila můžu doporučit beru Meridii a nemám zacpu spíš naopak
84. Přidal maruška, 26-06-2008 09:30
čtu tady docela pozitivni reakce a moc se mi tolibi takže ja jsem si dnes taky koupila meridii a v klidu mi ji předepsala lekařka i když jsem 17.dni po opraci štitne žlazy takže si fakt promluvte s doktorama když vam to nenapiše obvodak co takhle zkusit jinyho.ale hlavně se chci zeptat oišete tu že nemate hlad fakt nejite nebo se musi držet dieta a co cvičeni je nutne cvičit a co ty navaly horka a poceni me je 42 a myslim že ty navaly brzo začnu mit i tak vzhledem k veku nebudou ještě větší prosim napište ja se moc těšim že snad něco shodim ale taky se obavam jak to budu snašet vite někdo kolik asi by se mělo shodit během měsice zitra začnu brát a dam vám za tyden vědět tak dik a ahoj držim vam palce
85. Přidal Ivuška, 27-06-2008 01:47
Ahoj, Meridii 15 jím od úterka. Brní mě jazyk, hlad mám, ale nemám chuť, což je fajn. Potím se hrozně, připadám si unavenější. V noci nic moc, koukám na hodiny a čekám na ráno. Vyděsily mě vedlejší příznaky a zakázala jsem si se pozorovat. Sugesce je mocná!!! Mám BMI 33! Plnou skříň oblečení, který mi není. Ale věřím si a vydržím.
86. Přidal Simča, 28-06-2008 04:12
Ahojda holky,tak nevim nevim,dobírám první platíčko Meridie,sice 3kg a už se to nechce hnout,ale co je horší,když jsem přetrpěla to sucho v puse,návali,pocení,mdloby tak mámplnou pusu aftů,prasklí koutky a bolí to jak čert,tak budu muset skončit :cry .Nehojí se to a trvá to :sigh Nemáte náhodou tyhle problémy taky?Nebo jsem zase ztracený případ já?? :upset .mějte se papa
87. Meridia skvělá věc
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 28-06-2008 05:42
ahoj zdravím všechny příznivce Meridii... je tomu tři měsíce co jsem brala Meridii 10 a zhubla jsem 3kg a dva měsíce jsem ji vynechala a kila mi dou pořád dolu, týdně 1kg a už sem zhubla i bez Meridii dalších 6kg. teď sem si nasadila Meridii 15 tak sem zvědavá jak to bude pokračovat.Myslím si že je to skvělá věc a žádný velejší učinky jsem neměla.je to dva dni co jsem si nasadila 15ku a sem trochu nervozní,ale to snad přejde, tak všem přeju hodně uspěchu,aby vám to šlo tak skvěle jako mě.zpozdravem zdena :)
88. Přidal Helča, 28-06-2008 23:34
Ahoj všem, měřím 164 cm a vážím 80 kg. Od pátku 27. 6. beru Meridi 10. Myslíte, že zabere? Zatím nic nepozoruju, jen tady už mockrát zniňované sucho v ústech. Dnes jsem si vzala třetí pilulku a nemůžu se dočkat až uběhne pár dnů, abych zjistila jestli to na mě funguje. Vyzkoušela jsem spoustu diet a poslední dobou jsem se jen trápila a ani deko dole. Moc bych si přála aby mi Meridka pomohla. Zatím papa :)
89. Přidal maruška, 29-06-2008 10:43
ahoj ženy ja taky beru od patkajako helča a věřte nevěřte kilo jsem přibrala tak jsem z toho zoufala nevim co mam dělat jestli to snad beru špatně beru si 1 pililku rano po kafi mam se snad před tim nasnidat abych měla pocit plneho žaludku nebo ja nevi normalka mam i hlad i chut na jidlo no tak si neco dam ja nevim nemam to raději přestet brat abych ještě vic nenabrala už se vam to některe stalo co mam dělat měla jsem takovou radost když jsem ji koupila
90. dotaz
Přidal Pavlína, 29-06-2008 13:37
zdravím všechny baculky, jsem epileptička, od 11/07 také diabetička na inzulínu, léčím se i s nervy a v pátek mi gynekoložka napsala Meridii 15 na 3 měsíce. Když vidím ty vedlejší účinky :eek ,k tomu třeba i změna nálady, nebo skončit na pohotovosti o půlnoci :sigh , myslíte, že to zabere a budu tím, že shodím, že budu zdravotně OK?
91. Dychanie
Přidal Julia, 30-06-2008 16:46
Ahojky,tak po vysetreniach ktore som uspesne prezila funim dalej,ale vraj by to nemalo byt kvoli meridii-to len pre info aby som nieko nedesila :-) Naladovostou trpim len voci priatelovi :-( ktory je vzdy vopred varovany a tak ma berie s rezervou a vzdy sa mi snazi zlepsit naladu :-).Navaly sa mi po cca 3 tyz.vyrazne zmiernili,tak snad to bude uz len lepsie. Júlia
92. Přidal Ivuška, 01-07-2008 02:18
Ahoj, hlásím úbytek 2 kila po prvním týdnu. Zatím dobrý. Když porovnám předchozí stravovací návyky, tak míň uzobávám. Dávám si měnší porce a jím jen když mám opravdu hlad. Fyzicky je mi dobře a doufám, že to tak zůstane. Tak se držte holky!
93. Přidal žížala, 01-07-2008 11:06
ahojda,musím říct že beru meridii už 19ctý den a mám úbytek jen 1kg.dost mě to mrzí,taky mě nepřestává chuť na jídlo a nedá se to udržet,takže jím tak jak předtím.janak doufám že se to změní aspoň po tom měsíci :x držím vám všem palečky a doufám že do plavek budeme všechny krásně hubeňoučké :) :) 8)
94. Přidal Lenka, 01-07-2008 11:59
Ahojky všichni. Chci uklidnit Marušku, já taky přibrala dokonce skoro 2 kila, Meridii beru už 4.týden a dostala jsem dolů 2 kila, hlad i chutě mám šílený, potím se stále jak dveře od chlíva, věřím že už je načase aby tyto vedlejšáky ustaly, pokud se nepletu je ti 42, mě 40 tak to bude možná trochu i věkem, ale snad nad tím zvítězíme. A žížala je na tom podobně, holky musíme doufat že se to po měsíci zlomí a mi nad těmi kilečky s Meridií nakonec zvítězíme :) mějte se všichni pohodičkově
95. předepsání
Přidal Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , 02-07-2008 07:32
ahoj,zdravím všechny,hezky se tady čtou všechny ty Vaše úspěch a gratuluji a tak trochu závidím :sigh  
Dnes jsem šla k obvodnímu lékaři,aby mě Meridii předepsal,ale prý musí odborník.Já četla,že by to mohl být gynekolog a nebo právě obvoďák.Jsem z toho rozčarovaná a smutná.Nebo a to je logické diabetolog.můj dotaz je tedy následující,můžete mi sem a nebo na mail někdo odepat,jak jste k předpisu došli ? Ráda bych zvolila legální cestu. jinak všem přejim hodně sil a vytrvalosti i dál a snad se taky brzo dočkám pár kil dole.ahoooj :grin
96. pro Lenku
Přidal maruška, 02-07-2008 11:09
ahoj holky Lenko děkuju za podporu budu meridku brat dál mam 10 a až ji doberu mam přijit na kontrolu a pak si asi řeknu o 15 doufam že se mi do te doby podaři aspon něco shodit.Ano ja se také hodně potím,ale máš pravdu možna je to i věkem,ale také je pravda,že mnohem více piju.Nikdy jsem nepila tolik jako ted,ale to je asi dobře,takže co vypiju taky vypotím.takže pro všchny meridialky VYDRŽME.
97. pro Marušku
Přidal Lenka, 03-07-2008 09:31
Ahojky všichni. Maruško, je to tady!!! Od minula, tj. za dva dny se mi podařilo \"udat\" 0,5 kila, to je radosti :zzz Hlad ustává a tím se mi i chutě daří držet trochu na uzdě :zzz Pocení mi tedy zůstalo, je to strašný, já už leta piju denně minimálně 3 litry vody, v horkém létě skoro 5 litrů, ty jsem pila každý den co jsem brala Meridii úplně hravě, spíš více kvůli pocení a suchu v ústech. Dalším problémem byla zácpa, pomohlo psylium, doporučuji to bez příchutě, s příchutí mi připadá odporné, ale každý může mít jiné pocity. Nad kolika kily plánuješ vyhrát? Já se musím zbavit aspoň 23 kil a to pak budu těsně u brány s nápisem \"NADVÁHA\". 8)Opravdu pomáhá tato debata, úspěšní vás nabudí a podpoří v rozhodnutí, ti co se trápí vám pomůžou tím, že člověk ví, že v tom není sám, tak jsem pro, abychom všichni pomohli dalším na oplátku že i nám bylo pomoženo. Mějte se všichni krásně a hlavně pilně bojujte ať zvítězíme :)
98. AHOJ LENKO
Přidal maruška, 04-07-2008 11:29
ahoj ženy všechny Vas zdravim.Tak LENKO GRATULUJI.Ja bych rada shodila alespon 15 kg abych se dostala na vahu 60kg a min jelikož mam při sve vyšce 158cm 75kg mužskej mi sice řika že nejsem tlustá že jsem jen baculatá,ale,ale.Víte každa jak to je necitim se v tom těle tak jak bych chtěla.taky mam dobrou zpravu za prvni 3 dny jsem sice přibrala 1kg ze 74 na 75 ALE  
dneska to je po tydnu mam 73 takže mam takovou radost že si to neumíte ani představit ale jo umíte.sucho v ustech mam,ale to si myslim že je pravě ten proces jenž pomaha tomu,že vic piju min se do mě vejde jidla.zacpu ne koupila jsem si bio spirulinu )zeleny tabletky)na pročištěni krve a detoxikaci jelikož jsem kuřak nevi jestli zrovna to mi pomaha,ale myslim že jo.Hlavně mam ponich pocit,jako bych měla čistějši a lehči pokožku.Zkus ji taky,a ozvi se.snad nas merilka nezradi a pomuže
99. Gratulace Marušce
Přidal Lenka, 05-07-2008 01:41
Ahojky všichni, věřím že pilně bojujete. Maruško moc ti gratuluji a přeji ať se ti dále daří hubnout, já si též úspěšně držím to své půlkilečko dole, byla bych ráda kdyby šlo aspoň jedno týdně :) a pokud se zadaří více, tak to bude jenom lepší. Sucho v ústech pomalinku slábne, pocení teda vůbec, tak budu muset být ještě trpělivá :sigh Maruško, máš nějakou adresu, že bychom si mohly sem tam dát vědět mailem. Všem přeji krásný a úspěšný víkend ;)
100. Přidal Mimi, 05-07-2008 06:43
Ahojki Meridici, začala jsem brát Meridii v úterý a už v pátek jsem měla kilo dole. Zčíná to slibně! Dozvěděla jsem se o ní od kamaráda. Nejdříve mi bylo trapně zajít za obvoďákem, ale při mých 120 kilech se vůbec nerozmýšlel a v klidu mi je napsal. Mám 10ky. Od začátku užívání mám sucho v ústech, potím se, zácpu a opět se mi objevily hemeroidy, které jsem "chytla" s porodem. Ale za ta kila to vše vydržím!!!! Tak ahojte a hodně zhozených kil! :zzz


 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template