Template
Template Template
Template Středa, 01 únor 2023 Template

Hledej...

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Menjugate injekce chrání před zánětem mozkových blan E-mail
Hodnocení čtenářů: / 11
SlabéVynikající 

Image        Léky - Menjugate injekce


Tato vakcína poskytuje ochranu jen před onemocněním meningitis (zánět mozkových blan) a septikémií (otrava krve) způsobených sérotypem (kmenem) C bakterie Neisseria meningitidis, ale nikoliv proti ostatním sérotypům této bakterie.  Tato vakcína neposkytuje ochranu proti jiným původcům meningitidy (zánět mozkových blan) a sepse (otrava krve).
Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.


Výrobce léku
Chiron S.r.l., Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (Siena), Itálie.

Složení léku
Jedna dávka (0,5 ml rozpuštěné vakcíny) obsahuje: Neisseriae meningitidis C (C11) oligosacharidum 10 mikrogramů, konjugovaný s Corynebacterii diphtheriae CRM-197 proteinum 12,5 až 25,0 mikrogramů, adsorbováno na hydroxid hlinitý 0,3 až 0,4 mg Al3+.

Pomocné látky
Lahvička obsahující meningokokovou (kmen C) oligosacharidovou konjugovanou vakcínu: mannitol, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného.  
Lahvička nebo injekční stříkačka obsahující rozpouštědlo s hydroxidem hlinitým: chlorid sodný, voda na injekci.

Indikační skupina
Vakcína proti infekci vyvolané meningokokem typu C.

Charakteristika léku
Oligosacharidová vakcína meningokoková konjugovaná (adsorbovaná)  
Tato vakcína poskytuje ochranu jen před onemocněním meningitis (zánět mozkových blan) a septikémií (otrava krve) způsobených sérotypem (kmenem) C bakterie Neisseria meningitidis, ale nikoliv proti ostatním sérotypům této bakterie.  Tato vakcína neposkytuje ochranu proti jiným původcům meningitidy (zánět mozkových blan) a sepse (otrava krve).  Přestože tato vakcína obsahuje záškrtový protein CRM-197, neposkytuje ochranu proti záškrtu.

Použití léku
Aktivní imunizace dětí od 2 měsíců věku, dospívajících a dospělých jako prevence invazivní formy nemoci způsobené bakterií Neisseria meningitidis sérologické skupiny C.

Kontraindikace
Přecitlivělost k jakékoli složce vakcíny, včetně difterického toxoidu.  
Osoba, která vykazuje jakékoli známky přecitlivělosti po předchozí aplikaci přípravku Menjugate.  
Podání přípravku Menjugate, stejně jako jiné vakcíny, musí být odloženo u pacientů s akutním závažným onemocněním s horečkou.

Nežádoucí účinky léku
V klinických studiích se ve všech věkových skupinách velmi často vyskytly lokální reakce, zahrnující zarudnutí, otok a citlivost/bolest.  Tyto reakce nebyly většinou klinicky významné.  Zčervenání a otok nejméně 3 cm a citlivost při pohybu po dobu více než 48 hodin se vyskytly zřídka.  Horečka přesahující 38,0 st. C je častá, většinou nepřekročí 39,1 st. C, zvláště u starších věkových skupin.  
U kojenců (první rok života) a batolat (druhý rok života) se po vakcinaci často vyskytl pláč a zvracení (batolata).  Podrážděnost, ospalost, poruchy spánku, nechutenství, průjem a zvracení (kojenci) byly po vakcinaci velmi časté.  Nejsou ale žádné důkazy, že příčinou těchto reakcí je Menjugate spíše než ostatní současně podané vakcíny, zvláště DTP.  
Velmi často se vyskytující nežádoucí účinky u starších dětí a dospělých zahrnují nevolnost, bolesti svalů a kloubů, žaludeční nevolnost (dospělí).  Ospalost byla často hlášena u mladších dětí.  Bolest hlavy byla častější u dětí na střední škole a častá u dětí na základní škole.  
Nejčastější nežádoucí účinky, pravděpodobně vyvolané vakcínou, zaznamenané po uvedení vakcíny na trh, zahrnují závratě, teplotu, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, zvracení a mdloby.  
Velmi vzácně se vyskytly poruchy imunitního systému: lymfadenopatie (onemocnění lymfatických uzlin), anafylaktické reakce, reakce přecitlivělosti včetně bronchospasmu (křeč dýchacích cest), faciálního edému (otok obličeje) a angioedému, a dále poruchy nervového systému: závratě, křeče včetně horečnatých křečí, mdloby, snížená citlivost a poruchy citlivosti, hypotonie (snížené svalové napětí).  
Byly zaznamenány velmi vzácné případy záchvatů po podání přípravku Menjugate; tito pacienti se obvykle velmi rychle zotavili.  Některé z těchto zaznamenaných záchvatů se mohou projevit jako mdloby.  Hlášená četnost záchvatů je nižší než průměrná četnost epileptického záchvatu u dětí.  U kojenců byly záchvaty obyčejně spojeny s horečkou a pravděpodobně se jednalo o horečnaté křeče.  
Dále se velmi vzácně vyskytly obtíže trávicího traktu: zvracení a žaludeční nevolnost; poruchy kůže a podkožního vaziva: vyrážka, kopřivka, svědění, zarudnutí, erythema multiforme a Stevens-Johnsonův syndrom; bolesti kloubů a svalů.  
Pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv další nežádoucí účinky, které nejsou popsány v této příbalové informaci, prosíme, informujte Vašeho lékaře.

Interakce s jinými léčivy
Menjugate nesmí být smíchán s jinými vakcínami v jedné injekční stříkačce.  Pokud jsou aplikovány dvě různé vakcíny či více, musí být aplikovány do různých míst.  
Současné podání přípravku Menjugate (v případě injekčně aplikovaných vakcín samozřejmě do různých míst) s následujícími vakcínami nemá vliv na sílu imunitní odpovědi na žádnou z nich.  
Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná a orální vakcína); vakcína proti záškrtu a proti tetanu samostatně nebo v kombinaci s celobuněčnou či acelulární vakcínou proti černému kašli; vakcína proti onemocnění způsobenému Haemophilus influenzae typu B (Hib) nebo kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.  
V různých studiích byly zjištěny malé změny v dosažených hladinách protilátek GMT, ale nebylo stanoveno, zda zjištěné změny mají klinický význam.  
Nejsou dostupné žádné informace ohledně současné aplikace přípravku Menjugate a vakcíny proti hepatitidě B nebo konjugované pneumokokové vakcíny.  Současné použití přípravku Menjugate a vakcíny proti hepatitidě B nebo konjugované pneumokokové vakcíny by mělo být pečlivě zváženo a lékařsky zdůvodněno, nemělo by být běžným postupem.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Těhotenství  
Nejsou k dispozici žádné údaje o použití této vakcíny u těhotných žen.  Těhotenství by nemělo být důvodem neočkovat v případě, kdy riziko nákazy je jasně prokázáno, vzhledem k závažnosti onemocnění způsobeného meningokokem sérotypu C.  
Kojení  
Nejsou k dispozici žádné údaje o použití této vakcíny během kojení.  Dříve, než se přistoupí k vakcinaci během kojení, musí být pečlivě zvážen poměr mezi rizikem a prospěšností takové vakcinace.

Dávkování
Kojenci do 12 měsíců věku: tři dávky, každá po 0,5 ml; první dávka nesmí být podána dříve než po dovršení druhého měsíce věku a interval mezi dávkami musí být alespoň jeden měsíc.  
Děti starší 12 měsíců, dospívající a dospělí: jedna dávka (0,5 ml).  
Z důvodů omezených údajů není stanoveno, zda je nutné podat booster dávku.

Způsob použití léku
Intramuskulární injekce.  Vakcína (0,5 ml) je určena pro hlubokou intramuskulární injekci.  Nejvhodnější místo aplikace je anterolaterální strana stehna u malých dětí a oblast deltového svalu u starších dětí, dospívajících a dospělých.  
Vakcína nesmí být aplikována intravenózně, subkutánně či intradermálně.  
Menjugate nesmí být smíchán s jinými vakcínami v jedné stříkačce.  Pokud jsou aplikovány dvě různé vakcíny či více, musí být aplikovány do různých míst.  
Návod k použití  
Lyofilizovaná vakcína se musí před použitím rozpustit v rozpouštědle obsahujícím hydroxid hlinitý.  
Balení lahvička/lahvička: Jemně protřepat lahvičku s rozpouštědlem s hydroxidem hlinitým.  Odebrat 0,6 ml suspenze a přidat ji do lahvičky s meningokokovým konjugátem C-CRM197.  Balení lahvička/injekční stříkačka: Jemně protřepat injekční stříkačku s rozpouštědlem s hydroxidem hlinitým.  Sejmou kryt ze stříkačky a nasadit vhodnou jehlu.  Použít celý obsah stříkačky (0,6 ml suspenze) a přidat jej do lahvičky s meningokokovým konhugátem C-CRM197.  
Jemně protřepat, dokud se vakcína nerozpustí (tím je zajištěno, že antigen je navázán na adjuvans).  Odebrat celý obsah lahvičky do injekční stříkačky.  Mějte na paměti, že je normální to, že malé množství tekutiny zůstává v lahvičce po odebrání dávky.  Ujistit se před aplikací, že ve stříkačce nejsou přítomny žádné vzduchové bublinky.  
Vakcína po rekonstituci by měla být jemně opaleskující bezbarvá až lehce žlutá suspenze, bez jakýchkoli viditelných cizorodých částic.  V případě, že jsou ve vakcíně jakékoli cizorodé částice, nebo má jiný vzhled než bylo popsáno, vakcínu nepoužívat a zlikvidovat ji.  
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Předávkování
Není zaznamenán žádný případ předávkování přípravkem Menjugate.

Upozornění
Před injekční aplikací jakékoli vakcíny musí osoba, zodpovědná za aplikaci, učinit všechna možná preventivní opatření, aby se zabránilo alergickým a jiným reakcím.  Odpovídající lékařská péče a dohled by měly být vždy snadno dosažitelné pro případ vzácných anafylaktických reakcí po podání vakcíny, stejně jako je tomu u jiných vakcín podávaných injekčně.  
Před podáním jakékoli dávky přípravku Menjugate musí být rodiče nebo doprovázející osoby požádáni o osobní anamnézu, rodinnou anamnézu a o informace o zdravotním stavu osoby podstupující vakcinaci, včetně informací o prodělaných očkováních, o okamžitém zdravotního stavu a jakýchkoliv nežádoucích účincích po předchozích očkováních.  
Rodiče by měli být informováni o imunizačním schématu této vakcíny.  Rodiče nebo doprovázející osoby musí být poučeni o opatřeních jako je účinná antipyretická léčba po aplikaci vakcíny, také musí být zdůrazněna potřeba hlásit jakékoli nežádoucí účinky.  
Žádné údaje o použití této vakcíny jako post-expoziční ochrany před onemocněním nejsou dosud dostupné.  
Vakcinace u osob s poruchou tvorby protilátek nemusí vyvolat odpovídající protilátkovou odpověď.  Přestože HIV infekce není kontraindikace, použití vakcíny Menjugate nebylo specificky vyhodnoceno u pacientů s nedostatečnou funkcí imunitního systému.  Jedinci s poruchou komplementového systému a pacienti s nefunkční slezinou nebo po odnětí sleziny jsou schopni imunitní odpovědi po podání této vakcíny, ale stupeň dosažené ochrany není znám.  
Jakákoli akutní infekce či horečnaté onemocnění by měly být důvodem pro odložení aplikace přípravku Menjugate s výjimkou případu, kdy podle lékařova názoru odložení aplikace vakcíny je větším rizikem než její podání.  Mírně zvýšená teplota, jako například při nekomplikovaném zánětu horních cest dýchacích, obvykle není překážkou pro aplikaci vakcíny.  
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje  
Po vakcinaci byla velice vzácně hlášena závrať.  Toto by mohlo dočasně ovlivnit schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání
Uchovávejte v chladničce při 2-8 st. C.  Chraňte před mrazem.  Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Po rozpuštění je doporučeno přípravek použít okamžitě.  
Přípravek má dvě složky a každá z nich může mít jinou dobu použitelnosti.  Na obalu je uvedena doba použitelnosti té složky, která má tuto dobu kratší a toto datum musí být bráno jako doba použitelnosti celého přípravku.  Papírová krabička a celý její obsah musí být zlikvidována po skončení této doby použitelnosti.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.  
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Přípravek Menjugate obsahuje:  
Balení lahvička/lahvička: Přípravek obsahuje dvě lahvičky, jedna obsahuje bělavý až bílý lyofilizovaný prášek a druhá obsahuje vodnou suspenzi hydroxidu hlinitého.  
Balení lahvička/injekční stříkačka: Přípravek obsahuje lahvičku s bělavým až bílým lyofilizovaným práškem a předplněnou injekční stříkačkou s vodnou suspenzí hydroxidu hlinitého.  
Přípravek Menjugate je dodáván v balení po jedné dávce, pěti dávkách nebo deseti dávkách vakcíny (poznámka: všechny velikosti balení nemusí být k dispozici na trhu).

Zdroj informací
Chiron S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Itálie.

Datum aktualizace
2005/03/09/V
 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template