Template
Template Template
Template Sobota, 19 říjen 2019 Template

Hledej...

Anketa o zdraví

Při nachlazení nejčastěji používám
 

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.

RSS vše pro zdraví

Vše pro Vaše zdraví

WebArchiv


 
Template
Vakcína proti žlotence typu A - Havrix pro děti E-mail
Hodnocení čtenářů: / 12
SlabéVynikající 

Image        Léky - Havrix 720 junior injekce

 

Vakcína Havrix 720 Junior monodose chrání proti hepatitidě A tak, že indukuje tvorbu specifických protilátek proti viru hepatitidy A.  
V klinických studiích zahrnujících věkovou skupinu lidí ve věku 16 až 50 let se po jedné dávce vakcíny objevují protilátky proti viru hepatitidy A u více než 88% očkovaných po 15 dnech a u 99% očkovaných po 1 měsíci od aplikace vakcíny.  
V klinických studiích zahrnujících věkovou skupinu dětí a mladistvých ve věku 1 roku až 18 let se po jedné dávce vakcíny objevují protilátky proti viru hepatitidy A u více než 93% očkovaných po 15 dnech a u 99% očkovaných po 1 měsíci od aplikace vakcíny.  
Otázka dlouhodobé ochrany proti hepatitidě A po očkování vakcínou Havrix 720 Junior monodose se přezkoumává.  Podle údajů získaných po 5 letech používání vakcíny (hladina protilátek proti HAV je stálá) lze říci, že očkované osoby by měly být chráněny před infekcí asi 20 let.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.


  

Výrobce léku
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie.

Účinná léčivá látka
Antigenum viri hepatitidis A.  
Havrix 720 Junior monodose (0,5 ml/dávka) obsahuje 720 EL.U. antigenu.

Pomocné látky
Hydroxid hlinitý, polysorbát 20, aminokyseliny, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, chlorid draselný, formaldehyd (stopové množství), neomycin-sulfát (stopové množství), voda na injekci.

Indikační skupina
Imunopreparát, vakcína proti hepatitidě A.

Charakteristika léku
Vakcína obsahuje purifikovanou sterilní suspenzi inaktivovaného viru hepatitidy A (kmen HM175), adsorbovanou na hydroxid hlinitý.  
Virus je kultivován na MRC5 lidských diploidních buňkách.  Před virovou extrakcí jsou buňky důkladně promývány, aby se odstranilo kultivační médium.  Virová suspenze je získávána lýzou buněk a následným čištěním ultrafiltračními metodami a gelovou chromatografií.  Virus je inaktivován formaldehydem.  Obsah virového antigenu se stanovuje testem Elisa.  
Vakcína vyhovuje požadavkům WHO na výrobu biologických substancí.  
Vakcína Havrix 720 Junior monodose chrání proti hepatitidě A tak, že indukuje tvorbu specifických protilátek proti viru hepatitidy A.  
V klinických studiích zahrnujících věkovou skupinu lidí ve věku 16 až 50 let se po jedné dávce vakcíny objevují protilátky proti viru hepatitidy A u více než 88% očkovaných po 15 dnech a u 99% očkovaných po 1 měsíci od aplikace vakcíny.  
V klinických studiích zahrnujících věkovou skupinu dětí a mladistvých ve věku 1 roku až 18 let se po jedné dávce vakcíny objevují protilátky proti viru hepatitidy A u více než 93% očkovaných po 15 dnech a u 99% očkovaných po 1 měsíci od aplikace vakcíny.  
Otázka dlouhodobé ochrany proti hepatitidě A po očkování vakcínou Havrix 720 Junior monodose se přezkoumává.  Podle údajů získaných po 5 letech používání vakcíny (hladina protilátek proti HAV je stálá) lze říci, že očkované osoby by měly být chráněny před infekcí asi 20 let.

Použití léku
Vakcína Havrix 720 Junior monodose je určena pro aktivní imunizaci proti infekci virem hepatitidy A (HAV).  Vakcína je určena zvláště těm, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru.  Vakcína je indikována k použití i v případech, kdy je nutné zvládnout epidemii hepatitidy A.

Kontraindikace
Vakcína Havrix 720 Junior monodose nesmí být aplikována osobám se známou přecitlivělostí na kteroukoliv složku vakcíny nebo jedincům, u nichž se po předchozím očkování touto vakcínou projevily známky přecitlivělosti.  
Podobně jako u jiných vakcín i aplikace vakcíny Havrix 720 Junior monodose musí být odložena u osob trpících vážným akutním horečnatým onemocněním.

Nežádoucí účinky léku
Nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a vyskytují se bějem prvních dnů po očkování.  Nejčastěji se vyskytuje mírná a přechodná bolestivost, zarudnutí a zatvrdnutí v místě vpichu.  Méně často se vyskytují celkové nežádoucí účinky, které však nemusí být spojeny s očkováním.  Patří sem bolest hlavy, horečka, nevolnost, únava, nauzea, průjem, snížená chuť k jídlu a vyrážka.  Velmi vzácně se vyskytuje artralgie, myalgie, křečové stavy a alergické reakce včetně anafylaktoidních reakcí.  Občas došlo k přechodnému zvýšení hodnot jaterních enzymů.  Příčinná souvislost s vakcinací však nebyla prokázána.  
Velmi vzácně byly hlášeny neurologické příznaky, jako je např. transverzní myelitida, syndrom Guillain-Barré a neuralgická amyotrofie, které se vyskytly v časové souvislosti s očkováním.  Příčinná souvislost však nebyla prokázána.

Interakce s jinými léčivy
Současné podání vakcíny Havrix v dávce 720 Elisa jednotek/ml s imunoglobuliny neovlivňuje poměr sérokonverze vůči Havrixu.  Může však dojít ke snížení titru protilátek.  Podobný efekt lze očekávat i u vakcíny Havrix 720 Junior monodose.  
Předběžné údaje týkající se souběžného podávání vakcíny Havrix v dávce 720 Elisa jednotek/ml s rekombinantní vakcínou proti hepatitidě B naznačují, že nedochází k vzájemné interferenci v imunitní odpovědi.  Na základě tohoto zjištění a faktu, že jde o inaktivovanou vakcínu lze předpokládat, že ani současná aplikace vakcíny Havrix 720 Junior monodose s ostatními inaktivovanými či živými vakcínami pravděpodobně nepovede k interferenci v imunitní odpovědi.  Pokud je nutná souběžná vakcinace s jinými vakcínami, musí se různé přípravky aplikovat do různých míst.  
Vakcína Havrix 720 Junior monodose nesmí být smíchána s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Dosud nejsou k dispozici odpovídající údaje o používání vakcíny Havrix 720 Junior monodose u těhotných ani u kojících žen, ani odpovídající reprodukční studie prováděné na zvířatech.  I když se předpokládá, že riziko vakcinace je pro plod i pro kojence zanedbatelné, má se v průběhu těhotenství a v době kojení touto vakcínou očkovat jen v případě nutnosti.

Dávkování  
Děti a mladiství od 1 roku do 15 let  
K primární imunizaci se intramuskulárně podává jedna dávka vakcíny Havrix 720 Junior monodose (720 Elisa jednotek/0,5 ml).  Ta vyvolá tvorbu anti-HAV protilátek, které stačí na ochranu proti hepatitidě A na dobu nejméně jednoho roku.  
Havrix 720 Junior monodose vyvolá ochranu proti hepatitidě A po 2 až 4 týdnech po očkování.  
K zabezpečení dlouhodobé ochrany (nejméně na dobu 10 let) se doporučuje podat posilovací dávku, a to kdykoli v době od 6 do 12 měsíců po první dávce.  
Posilovací dávka Havrix 720 Junior monodose podaná se zpožděním až 3 roky po první dávce vyvolává podobnou hladinu protilátek, jako posilovací dávka podaná podle doporučeného schematu.  Očekává se, že i v tomto případě bude ochrana přetrvávat nejméně 10 let po podání posilovací dávky.  K zabezpečení kontinuální ochrany se však má posilovací dávka podat v době 6 až 12 měsíců po první dávce.  
Vakcína Havrix 720 Junior monodose se může použít jako posilovací dávka i v případě, že u očkované osoby byla předtím použita jiná inaktivovaná vakcína proti hepatitidě A.  
Pokud se očekává, že očkovaná osoba bude do 2 týdnů po primární imunizaci vystavena vysokému riziku nákazy virem hepatitidy A, je možné současně s první dávkou vakcíny Havrix 720 Junior monodose podat ještě imunoglobulin.  Přípravky se však musí aplikovat do různých míst.

Způsob použití léku
Vakcína Havrix 720 Junior monodose je určena pro intramuskulární aplikaci.  Měla by se podat do deltoidní oblasti.
Vakcína se v žádném případě nesmí podávat intravenózně!

Předávkování
Dosud není znám případ předávkování vakcínou Havrix 720 Junior monodose.

Upozornění
Stejně jako u každého jiného očkování musí být i při aplikaci vakcíny Havrix 720 Junior monodose pro případ rozvoje anafylaxe okamžitě k dispozici odpovídající léky (např. adrenalin) a lékařská péče.  
Vzhledem k délce inkubační doby hepatitidy A je možné, že očkovaná osoba by mohla být v průběhu vakcinace již virem hepatitidy A infikována.  V takových případech není známé, chrání-li Havrix 720 Junior monodose proti infekci.  
U hemodialyzovaných pacientů a u osob s poškozeným imunitním systémem se po jedné dávce Havrix 720 Junior monodose nemusí docílit odpovídajícího titru anti-HAV protilátek.  U těchto pacientů může být vhodná aplikace další dávky vakcíny.  
Havrix 720 Junior monodose nezajišťuje ochranu proti infekcím, které jsou způsobeny viry hepatitidy B, C a E, ani proti ostatním patogenům způsobujícím infekce jater.  
Vakcína může být podána HIV pozitivním osobám.  
Séropozitivita proti hepatitidě A se nepovažuje za kontraindikaci.  
Vakcína se nemá podávat do gluteální oblasti, subkutánně ani intradermálně, protože v tomto případě nemusí vzniknout optimální imunitní odpověď.  
Pacientům s trombocytopenií nebo poruchami krevní srážlivosti se musí vakcína podávat opatrně, neboť u nich po intramuskulární aplikaci může dojít ke krvácení.  V případě, že ke krvácení došlo, má být přiložen na dobu nejméně 2 minut tlakový obvaz bez škrtidla.  
Vakcína Havrix 720 Junior monodose nesmí být smíchána s jinými vakcínami ani s imunoglobuliny v téže injekční stříkačce.  
Vakcína obsahuje stopová množství formaldehydu a neomycinu.  Tyto látky mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci.  
Vakcína pravděpodobně neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě od +2 do +8 st. C.  
Pokud vakcína zmrzne, musí být znehodnocena.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu.  
Havrix 720 Junior monodose je bílá opalescentní suspenze.  Během uchovávání se může vytvořit jemná bílá usazenina s bezbarvým supernatantem.  
Před aplikací vakcíny je nutné obsah lahviček nebo stříkaček protřepat.  
Před použitím musí být vakcína opticky zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a na vzhled.  Jestliže vakcína nevyhovuje, je nutné ji vyřadit.

Balení
1 x 0,5 ml ve skleněné lahvičce, 1 x 0,5 ml v předplněné stříkačce.

Použitelnost
Při dodržování předepsaných podmínek je doba použitelnosti 3 roky ode dne výroby.

Zdroj informací
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgie.
 
Datum aktualizace
2003/08/20/N 2007/08/08/M
  Komentáře (1)
1. Přidal václav, 09-12-2016 07:10
Vakcína Havrix 720 Junior monodose je určena k aplikaci dětem ve věku 1 - 15 let. Z článku jsem však pochopil, že ji lze aplikovat i dospělé populaci. V tom případě se množství aplikované vakcíny zvyšuje? Nebo se aplikace opakuje až 4 x pro dlouhodobou ochranu? Jsou již relevantní poznatky? Děkuji za odpověď.

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Léky na internetu

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template