Template
Template Template
Template Sobota, 11 červenec 2020 Template

Hledej...

Související články

Zajímavé odkazy

Listy jižní Moravy
Hledáte další informace nemocech a lecích?
Příznaky a projevy onemocnění.
 
Template
Cervarix proti rakovině děložního čípku E-mail
Hodnocení čtenářů: / 5
SlabéVynikající 

Image        Léky - Cervarix injekce

Cervarix je vakcína určená k ochraně žen před onemocněními způsobenými infekcí lidskými papilomaviry (HPV) typu 16 a 18.
Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV typu 16 a 18. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve věku 15 až 25 let před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje tvorbu protilátek u dívek ve věku 10 až 14 let.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.

 

 

Výrobce léku
GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie.

Účinná léčivá látka
Papillomaviri humani(1) typus 16 proteinum L1(2,3,4) 20 mikrogramů
Papillomaviri humani(1) typus 18 proteinum L1(2,3,4) 20 mikrogramů
(1) lidský papilomavirus = HPV
(2) adjuvovaný na AS04 obsahující:
3-O-deacyl-4'-monofosforyl-lipid A (MPL)(3) 50 mikrogramů
(3) adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3) celkem 0,5 miligramu Al3+
(4) L1 protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému, který využívá buněk Hi-5 Rix4446 získaných z hmyzu Trichoplusia ni.

Pomocné látky
Chlorid sodný (NaCl), dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (NaH2PO4.2 H2O) a voda na injekci.

Použití léku
Cervarix je vakcína určená k ochraně žen před onemocněními způsobenými infekcí lidskými papilomaviry (HPV) typu 16 a 18.
Mezi tato onemocnění patří:
- rakovina děložního čípku (rakovina čípku, což je spodní část dělohy),
- předrakovinné léze na děložním čípku (změny v buňkách děložního čípku, u nichž existuje riziko přeměny na rakovinu).
Cervarix nebude chránit před všemi typy lidského papilomaviru. HPV typy 16 a 18 jsou zodpovědné přibližně za 70% případů rakoviny děložního čípku.
Když je žena očkována vakcínou Cervarix, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV typu 16 a 18. V klinických studiích bylo prokázáno, že Cervarix chrání ženy ve věku 15 až 25 let před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. Cervarix rovněž stimuluje tvorbu protilátek u dívek ve věku 10 až 14 let.
Cervarix není infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV.
Cervarix se nepoužívá k léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují.
Použití Cervarixu musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

Kontraindikace
Nepodávejte Cervarix, jestliže osoba, která má být očkována:
- je alergická (přecitlivělá) na kteroukoliv z léčivých látek nebo na jakoukoliv další složku obsaženou ve vakcíně Cervarix. Léčivé látky a ostatní složky obsažené ve vakcíně Cervarix jsou vyjmenovány výše. Příznaky alergické reakce mohou být svědivá kožní vyrážka, dušnost a otok tváře nebo jazyka.
- trpí závažným infekčním onemocněním s vysokou horečkou. V takovém případě bude zřejmě nutné odložit očkování, dokud se neuzdraví. Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto o tom nejdříve informujte lékaře.

Speciální upozornění
Lékaři je nutné sdělit, pokud osoba, která má být očkována:
- má problémy s krvácivostí nebo se jí snadno tvoří modřiny.
- má jakékoliv onemocnění, které snižuje její odolnost vůči infekci, jako je například infekce HIV.
Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince.
Cervarix nechrání před onemocněními způsobenými infekcí HPV typu 16 nebo 18 osoby, které jsou již v době očkování nakaženy lidským papilomavirem typu 16 nebo 18.
I když Vás očkování může chránit před rakovinou děložního čípku, nenahrazuje pravidelné vyšetření děložního čípku. Měla byste proto pokračovat v plnění pokynů Vašeho lékaře ohledně vyšetření stěru z děložního čípku/PaP testu (testu, který odhalí změny v buňkách děložního čípku způsobené infekcí HPV) a v preventivních a ochranných opatření.
Protože Cervarix nebude chránit proti všem typům lidského papilomaviru, mají se nadále používat vhodné prostředky na ochranu před HPV a pohlavně přenosnými chorobami.
Cervarix nebude chránit před jinými onemocněními, která nejsou způsobena lidským papilomavirem.
Doba trvání ochrany po očkování není v současné době známa. V klinických studiích byla po první dávce pozorována u žen ve věku 15 až 25 let dlouhotrvající ochrana nejméně po dobu 6,4 roku. Nutnost podání posilovací dávky (posilovacích dávek) nebyla zkoumána.

Nežádoucí účinky léku
Podobně jako všechny léky, může mít i vakcína Cervarix nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií provedených s vakcínou Cervarix, byly následující:
Velmi časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout více než 1krát na 10 dávek vakcíny):
- bolest a nepříjemný pocit v místě vpichu injekce;
- zarudnutí a otok v místě vpichu injekce;
- bolest hlavy;
- bolest svalů, svalová ochablost nebo slabost (není způsobeno cvičením);
- únava.
Časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1krát na 10 dávek, ale více než 1krát na 100 dávek vakcíny):
- gastrointestinální poruchy včetně nevolnosti, zvracení, průjmu a bolesti břicha;
- svědění, červená kožní vyrážka, kopřivka;
- bolest kloubu;
- horečka (>= 38 st. C).
Méně časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1krát na 100 dávek vakcíny, ale více než 1krát na 1000 dávek vakcíny):
- infekce horních cest dýchacích (infekce nosu, hrdla nebo průdušnice);
- závrať.
- jiné reakce v místě vpichu jako je tvrdá boule, mravenčení nebo pocit snížené citlivosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce s jinými léčivy
Cervarix nemusí mít optimální účinek, pokud se podává s léčivými přípravky, které potlačují imunitní systém.
V klinických studiích nesnižovala perorální antikoncepce (např. tablety) ochranu vyvolanou Cervarixem.
Prosím, informujte lékaře pokud osoba, která má být očkována, v současnosti užívá nebo v nedávné době užívala jakékoliv jiné léky včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo v nedávné době dostala jakoukoliv jinou vakcínu.


 


Pokyny pro těhotné a kojící ženy
O podávání vakcíny Cervarix v době těhotenství nejsou dostatečné údaje. Pokud během očkovacího období otěhotníte, měla byste se poradit se svým lékařem. Doporučuje se očkování odložit na dobu po ukončení těhotenství.
Před očkováním vakcínou Cervarix se o kojení poraďte se svým lékařem.

Dávkování
Cervarix je určen pro očkování žen od 10 let věku a starších. Lékař nebo zdravotní sestra Vám bude aplikovat celkem tři injekce, které Vám budou podány podle schematu:
První injekce: ve zvolený den.
Druhá injekce: 1 měsíc po první injekci.
Třetí injekce: 6 měsíců po první injekci.
V případě nutnosti může být očkovací schéma pružnější. Prosím, požádejte svého lékaře o více informací.
Pokud se jako první dávka podá Cervarix, doporučuje se, aby se třídávkové očkovací schéma dokončilo vakcínou Cervarix (a ne jinou vakcínou proti HPV).
Pokud zapomenete, kdy máte dostat další dávku Cervarixu
Je důležité, abyste se ohledně dalších návštěv řídili instrukcemi Vašeho lékaře nebo sestry. Pokud zapomenete přijít k lékaři pro další dávku vakcíny, zeptejte se ho, kdy máte přijít příště.
Pokud nedokončíte kompletní očkování skládající se ze tří dávek, nemusí se u Vás vyvinout nejlepší odezva na očkování a ochrana.

Způsob použití léku
Vakcínu Cervarix bude lékař nebo zdravotní sestra aplikovat formou injekce do svalu v horní části paže.
Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly.
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Při uchovávání se v předplněné injekční stříkačce s vakcínou může vytvořit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý supernatant. To však není známkou znehodnocení vakcíny.
Před aplikací musí být obsah předplněné injekční stříkačky před i po protřepání vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. Je-li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit.
Vakcína musí být před aplikací řádně protřepána.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Upozornění
Nejsou k dispozici žádné informace, že by Cervarix ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání
Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Cervarix nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Zdroj informací
GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie
  Napište první komentář

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
Template
Template Template Template
 

Poslední komentáře

Recepty při redukční dietě, diety na zhubnutí...
dobrý den trpím dlouhodobou úzkostí vyvolanou problémy v práci. Dlouhodobě užíván citalek před rokem vysazen...
další ...

Homeopatika - psychické problémy
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké homeopatikum mám použít, když mám problémy na prstech u rukou - dělají...
další ...

Homeopatika - podávání léků u dětí a kojenc...
Dobrý den, mám 5mesicni dceru. Od narození spinkala celou noc. Poslední měsíc se budí každou hodinu, někdy i 2x...
další ...

Vigantol kapky
Kapičky vigantol dávám pravidelně a všechno vždy bylo v pořádku, vyhovuje, hlavně jsem ráda, že vím, co mal...
další ...

Pamycon antibiotické kapky
Dobrý den zuzasig . My je ted Máme taky a na slunicko kluci chodit nesmí
další ...

Inzerce zdarma

Zprávy o zdraví

Moje nahé tělo není pěkné

9.260 dotázaných odpovídalo na otázky týkající se vlastního nahého těla. Nahé tělo je noční můrou zejména pro něžné pohlaví, čeští muži si většinou ze svých mnohdy otylých postav starost nedělají.
Celý článek...
 

Přípravky Kamagra, Sildenafil citrate, Silagra, VEGA 100, Tadalis a Tadalafil

Na internetu jsou nabízeny nebezpečné přípravky na léčbu erektilní dysfunkce. Účinnou látkou je zde sildenafil. Všechny přípravky na léčbu erektilní dysfunkce, obsahující látku sildenafil, jsou vázány na lékařský předpis, neboť jejich užívání bez lékařského dozoru může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  U některých přípravků bylo dokonce zjištěno, že deklarace na obalu neodpovídají skutečnosti. Přípravek sice obsahuje látku sildenafil citrate, ovšem v menším než deklarovaném množství.

Celý článek...
 
Template Template